I SA/Wa 952/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Hasła tematyczne:
Nieruchomości
Skarżony organ:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Data:
2009-06-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono wniosek
Sędziowie:
Agnieszka Miernik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. o ustanowienie lub wystąpienie do uprawnionego organu o ustanowienie kuratora dla pozyskania środków finansowych na pokrycie przyszłych kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia […] kwietnia 2009 r., nr […] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie wyroku