I SA/Ol 563/08 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-12-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Zofia Skrzynecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Zofia Skrzynecka po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K.Ż. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 października 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 563/08, o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z.Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[…]", Nr "[…]", w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku rolnego i ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2001 r. postanawia: odrzucić zażalenie.
Uzasadnienie: K.Ż. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 października 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 563/08, o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z.Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[…]", w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku rolnego i ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2001 r.
Z akt sprawy wynika, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 października 2009 r. zostało doręczone K.Ż. w dniu 21 października 2009 r., a zatem termin do złożenia zażalenia upłynął w dniu 28 października 2009 r. K.Ż. w dniu 23 października 2009 r. (data nadania przesyłki pocztowej), mimo prawidłowego pouczenia, wniosła zażalenie bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Naczelny Sąd Administracyjny pismem z dnia 4 listopada 2009 r. (data nadania: 4 listopada 2009 r.) przekazał złożone zażalenie według właściwości Sądowi I instancji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako p.p.s.a.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Stosownie natomiast do treści art. 194 § 2 p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.
W rozpoznawanej sprawie K.Ż. wraz z odpisem zaskarżonego postanowienia doręczono pouczenie o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. Została ona prawidłowo pouczona, iż na postanowienie przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Pomimo tego wniosła ona w przepisanym terminie środek zaskarżenia bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego (k. 70 – 71 akt). Został on ostatecznie nadany do tutejszego Sądu, jako sądu właściwego, dopiero w dniu 4 listopada 2009 r. (k. 72). Mając na uwadze, że termin do wniesienia zażalenia upłynął z dniem 28 października 2009 r. oraz że za datę jego złożenia należy uznać dzień nadania zażalenia do właściwego Sądu, tj. 4 listopada 2009 r., należało uznać, że zostało ono wniesione po upływie terminu.
Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. art. 178 p.p.s.a. w zw. z art.197 § 2 p.p.s.a. i art. 194 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku