I SA/Ol 735/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Zofia Skrzynecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zofia Skrzynecka po rozpoznaniu w Olsztynie w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" Nr "[…]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącej z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 101 (sto jeden) złotych tytułem połowy wpisu uiszczonego od cofniętej skargi.
Uzasadnienie: Spółka A z siedzibą w B. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług.
Postanowieniem z dnia 27 marca 2009 r., na zgodny wniosek stron, postępowanie sądowe zostało zawieszone. Pismem z dnia 28 października 2009 r. skarżąca Spółka cofnęła w całości wniesioną skargę. Wniosła przy tym o zwrot uiszczonego wpisu. Postanowieniem z dnia 12 listopada 2009 r. na skutek wniosku strony skarżącej postępowanie zostało podjęte.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D.U. Nr 153, poz.1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Natomiast art. 60 p.p.s.a. stanowi, że skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie wiąże sąd. Cofnięcie skargi jest jednak niedopuszczalne jeżeli sąd uzna, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Ze względu na to, że zdaniem Sądu powyższe okoliczności w niniejszej sprawie nie występują, cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne. Mając na uwadze powyższe, orzeczono więc jak w punkcie 1. postanowienia.
O częściowym zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Cofnięcie skargi nastąpiło bowiem po nadaniu jej biegu w postępowaniu sądowym, ale jeszcze przed skierowaniem na rozprawę. Zwrotowi podlega zatem tylko połowa wpisu od cofniętego pisma. Wpis w niniejszej sprawie wynosił 202 złote. Kwota zwrotu dla strony skarżącej, na podstawie art. 232 § 2 p.p.s.a., wynosiła zatem 101 złotych.

Uzasadnienie wyroku