II SA/Kr 1327/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Jan Zimmermann /przewodniczący/
Mirosław Bator
Renata Czeluśniak /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zimmermann Sędziowie : WSA Mirosław Bator WSA Renata Czeluśniak (spr.) Protokolant : Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2009 r. sprawy ze skargi K. P. i W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia 17 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie wymierzenia kary za usunięcie drzewa; skargę oddala

Uzasadnienie wyroku