II SA/Kr 1372/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Andrzej Niecikowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Kraków, dnia 16 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Niecikowski po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W., M. W. i M. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 29 maja 2009 r., Nr […] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Stosownie do zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z dnia […] września i […] września 2009r. skarżący S. W. i M. W. zostali wezwani do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie oraz do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. M. W. został natomiast stosownie do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia […] września 2009r. wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.
Odpis powyższych wezwań został prawidłowo doręczony skarżącym w dniu 16 września 2009r, co wynika z dokumentów potwierdzenia odbioru. Skarżący nie uiścili wpisu w terminie, ani też nie uzupełnili skargi, przy czym ostateczny termin upłynął dnia 23 września 2009r.
Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.
Skoro skarżący nie uiścili należnego wpisu w terminie, należało w oparciu o przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucić skargę. Nieusunięcie w niniejszej sprawie w/w braków formalnych skargi uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu, co również prowadzi do jej odrzucenia skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku