I SA/Gd 539/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-07-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Rischka
Ewa Wojtynowska /przewodniczący sprawozdawca/
Zbigniew Romała

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA Zbigniew Romała, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Orska, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 19 grudnia 2008 r. Nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2007 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 16 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 163/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę P. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2007 r. Jako podstawę odrzucenia skargi Sąd wskazał art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej jako "P.p.s.a."), zgodnie z którym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Mając na uwadze termin doręczenia skarżącemu wezwania do uiszczenia wpisu, w sprawie ustalono, że termin dla dokonania tej czynności procesowej upłynął w dniu 9 marca 2009 r. Kwota 311 zł wpłacona przez A S.A., tytułem zarejestrowanej pod sygn. akt I SA/Gd 163/09 skargi, wpłynęła natomiast na konto tut. Sądu w dniu 11 marca 2009 r.
W wyniku wniesionej przez skarżącego skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1074/09 uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu wskazano, że Paweł Jankowski uiścił wpis od skargi, zlecając jego opłacenie jednemu z punków sieci sklepów A S.A. prowadzonym przez U. M. w B. Na podstawie znajdującego się w aktach sprawy dowodu wpłaty ustalono, iż w dniu 9 marca 2009 r. (w ostatnim dniu terminu do uiszczenia wpisu) w PHU U. M. wpłacono kwotę 311 zł.
Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 219 § 2 P.p.s.a. opłatę sądową uiszcza się w wyznaczonym terminie, albo bezpośrednio gotówką do kasy właściwego sądu, albo przelewem na rachunek bankowy właściwego sądu. Jednak zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, gdy zlecającym przelew bankowy jest podmiot związany umową o świadczenie usług pośrednictwa bankowego, data przyjęcia polecenia przelewu przez bank może być uznana za datę uiszczenia wpisu, a w konsekwencji stanowić o uiszczeniu wpisu w terminie, niezależnie od faktycznego czasu realizacji przelewu przez bank (wpłaty wpisu na konto sądu).
Przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił jednak uwagę, że z akt sprawy nie wynika, w jakim terminie pośrednik PHU U. M. przekazała środki Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu, oraz czy działała w tym zakresie w oparciu o umowę pośrednictwa.
Ponownie rozpoznając przedmiotową sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 190 P.p.s.a. sąd któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny. W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny dokonując wykładni art. 219 § 2 P.p.s.a., opierając się na orzecznictwie, stanął na stanowisku, że w przypadku ustalenia, iż U. M. dokonała w imieniu P. J. wpłaty kwoty 311 zł na konto WSA w oparciu o umowę pośrednictwa, datą uiszczenia wpisu nie była data przekazania pieniędzy pośrednikowi przez skarżącego, ani też data wpływu tych środków na konto sądu, ale data dokonania przelewu przez pośrednika – tj. data przekazania środków do WSA przez U. M.
Wykonując wytyczne zawarte w postanowieniu z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1074/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił się do pełnomocnika P. J. aby w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, wskazał: w jakim terminie PHU U. M. przekazała otrzymane od skarżącego pieniądze oraz czy PHU M. świadczyła tego rodzaju usługi w oparciu w umowę pośrednictwa w czynnościach bankowych, o których mowa w art. 6 a ustawy z dnia 29 sierpnia 997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2002 Nr 72, poz. 665 ze zm.).
Skierowane do pełnomocnika wezwanie pomimo dwukrotnego awizowania nie zostało podjęte z placówki pocztowej. Ponieważ pierwszy raz przesyłka została awizowana w dniu 29 września 2009 r., zgodnie z art. 73 § 4 w zw. z § 1 P.p.s.a. wezwanie zostało uznane za skutecznie doręczone w dniu 13 października 2009 r.
W tym miejscu podkreślania wymaga, że potrzeba zwrócenia się do pełnomocnika o wskazanie, czy U. M. była stroną umowy pośrednictwa i w jakim terminie przekazała kwotę 311 zł na konto Sądu, wynikała z niemożności ustalenia przez Sąd, czy strona uzupełniła brak skargi – w postaci uiszczenia wpisu – w terminie. W tym stanie sprawy, w ocenie Sądu rzeczą strony było wykazanie, że terminowo uzupełniła ona wskazany brak, ponieważ przekazane przez nią w dniu 9 marca 2009 r. U. M. (jako pośrednikowi finansowemu) środki, jeszcze w tej samej dacie zostały przekazane do WSA. Okoliczność ta nie została jednak wykazana i udowodniona przez stronę skarżącą, zaś wynikający z ustawy siedmiodniowy termin do udzielenia w tym zakresie wyjaśnień, upłynął z końcem dnia 20 października 2009 r.
Wobec biernej postawy strony, Sąd nie znalazł podstaw do przyjęcia, że U. M. prowadziła działalność w oparciu o umowę pośrednictwa w czynnościach bankowych oraz że przekazała otrzymane od P. J. środki Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w dniu 9 marca 2009 r., a nie po tej dacie. W związku z powyższym tj. mając na uwadze treść art. 219 § 2 P.p.s.a. oraz zebrany w sprawie materiał dowodowy, Sąd uznał, że wpłata kwoty 311 zł tytułem wpisu sądowego od skargi została dokonana na rachunek Sądu w dniu 11 marca 2009 r., a więc po terminie.
Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę P. J. na podstawie 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 P.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku