I SA/Gd 695/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono wniosek
Sędziowie:
Zbigniew Romała /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zarzutów w sprawie prowadzonej przeciwko zobowiązanemu egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych, z uwagi na uchybienie terminu postanawia odrzucić wniosek.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 7 października 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 695/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę R. L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 29 czerwca 2009 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zarzutów w sprawie prowadzonej przeciwko zobowiązanemu egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych.
Powyższe postanowienie, wraz z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego, zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 października 2009 r.
Pismem nadanym w placówce pocztowej w dniu 7 listopada 2009 r. R. L. wystąpił do tutejszego Sądu z wnioskiem o "przedłużenie daty złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego", podając, że złożył wniosek o przydzielenie pełnomocnika reprezentującego go przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz że jest osobą, która nie poradzi sobie sama z tym problemem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:
W pierwszej kolejności należy wskazać, że wniosek R. L. z dnia 7 listopada 2009 r. o "przedłużenie daty złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego" należało potraktować jako wniosek o przywrócenie terminu do dokonania ww. czynności.
Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej jako w "P.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
Z kolei przepis art. 87 P.p.s.a. stanowi, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała
w terminie (§ 4).
Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie (art. 88 P.p.s.a.).
O niedopuszczalności wniosku można mówić m.in. wtedy, gdy termin do jego złożenia w ogóle nie rozpoczął swojego biegu, co powoduje konieczność uznania wniosku za złożony przedwcześnie.
W rozpoznawanej sprawie odpis postanowienia o odrzuceniu skargi z dnia 7 października 2009 r. sygn. akt I SA/Gd 695/09 wraz z uzasadnieniem doręczony został skarżącemu w dniu 12 października 2009 r. i od tej daty biegł trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej (stosownie do treści art. 177 § 1 P.p.s.a.), tj. do dnia 12 listopada 2009 r.
Natomiast skarżący nadał w dniu 7 listopada 2009 r. w placówce pocztowej pismo zawierające wniosek o "przedłużenie daty złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego" (potraktowane przez tutejszy Sąd jako wniosek o przywrócenie terminu do dokonania ww. czynności).
Wobec tego powyższy wniosek zgłoszony został przed upływem ustawowego terminu do wniesienia środka zaskarżenia od postanowienia z dnia 7 października 2009 r.,
a zatem skarżący w dniu składania przedmiotowego wniosku nie uchybił terminowi do jego wniesienia.
Tym samym wniosek skarżącego z dnia 7 listopada 2009 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zgłoszony został w terminie otwartym do jego wniesienia, a zatem jako przedwczesny jest niedopuszczalny.
Zgodnie z poglądem utrwalonym w doktrynie, wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest niedopuszczalny, gdy strona nie uchybiła terminowi do dokonania tej czynności (tak H. Knysiak – Molczyk [w:]
T. Woś, H. Knysiak – Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2005, s. 338).
Niezależnie od powyższych okoliczności Sąd wskazuje, że pismem z dnia 31 października 2009 r. R. L. zwrócił się do tutejszego Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Zgodnie bowiem z art. 175 P.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.
A zatem, po pozytywnym rozpoznaniu przedmiotowego wniosku, ustanowiony w sprawie pełnomocnik będzie mógł wystąpić do tutejszego Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.
Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 88 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku