IV SA/Gl 68/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-01-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Przywrócono termin do wniesienia skargi
Sędziowie:
Stanisław Nitecki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi P.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] nr […] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi postanawia przywrócić P.S. termin do wniesienia skargi
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 16 września 2009 r. sygn. Akt IV SA/GL 68/09 odrzucił skargę P.S. reprezentowanego przez R.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia […] Nr […] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej. W motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że skarga została wniesiona przez osobę nieuprawnioną, ponieważ P.S. został ubezwłasnowolniony całkowicie z dniem […], a pełnomocnictwo do wniesienia skargi udzielił R.S. w dniu […]. Jednakże R.S. z dniem […] ustanowiony został opiekunem prawnym P.S. i z tym dniem nabył możliwość skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Jednocześnie Sąd wskazał, że stosownie do postanowień art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin. Wskazanie na powyższą możliwość spowodowane zostało tym, że w terminie otwartym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego P.S. nie posiadał prawnych możliwości skorzystania z takiego prawa.
W następstwie wskazanego postanowienia tutejszego Sądu R.S. pismem procesowym z dnia […] wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jak również wniósł ponownie skargę w imieniu P.S. W motywach wniosku wskazał, że dopiero z dniem […] stał się opiekunem prawnym P.S. i nie miał świadomości, że wcześniejsza skarga jest bezskuteczna, ponieważ udzielone mu przez P.S. pełnomocnictwo nie wywoływało żadnych skutków prawnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Stosownie do postanowień art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin do wniesienia skargi. Po myśli art. 87 § 1 wyżej wymienionej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Zgodnie natomiast z treścią art. 88 wskazanej ustawy spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca. Nadto należy zauważyć, iż po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wyjątkowych. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego akcentuje się, że kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu przez stronę szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając występowanie tej przesłanki sąd powinien przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego dbającego o swoje interesy ( zob. postanowienie NSA z 24 marca 2004 r. FZ 13/04 niepublikowane).
W rozpatrywanej sprawie skarżący podnosi, iż uchybienia terminu dokonał nie z własnej winy, ponieważ dopiero z dniem […] stał się opiekunem prawnym P.S., a termin do wniesienia takiej skargi upłynął najpóźniej w dniu […]. Tym samym wyczerpana została przesłanka uzasadniająca przywrócenie terminu do wniesienia skargi.
Zaznaczyć należy, że opiekun prawny skarżący składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi dopełnił drugiego wymogu przewidzianego przepisami prawa, a mianowicie z wnioskiem tym wystąpił w terminie siedmiu dni od dnia dowiedzenia się o tym, że uchybił terminowi. O okoliczności tej opiekun prawny skarżącego dowiedział się z treści uzasadnienia wskazanego na wstępie niniejszego uzasadnienia postanowienia tutejszego Sądu, które otrzymała w dniu […]. Zatem zobowiązany był do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu w terminie do […] a uczynił to pismem z dnia […] nadanym w urzędzie pocztowym w dniu […]. Tym samym opiekun prawny skarżącego wypełnił drugi z warunków umożliwiających przywrócenie terminu do wniesienia skargi.
Skoro w rozpatrywanej sprawie wyczerpane zostały wszystkie przesłanki uzasadniające przywrócenie terminu do wniesienia skargi to należało orzec jak w sentencji.
su.

Uzasadnienie wyroku