I SA/Gd 457/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-06-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W.M. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia […] Nr […] w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2008 postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W.M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2008.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 czerwca 2009 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie odpisu skargi oraz podanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie powyższe doręczono skarżącemu w dniu 7 lipca 2009 r.
Skarżący nie uzupełnił w terminie braków formalnych skargi. W piśmie z dnia 24 lipca 2009 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.
Prawomocnym postanowieniem z dnia 17 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej "p.p.s.a.", Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w terminie jej braków formalnych.
W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi wskazanych w zarządzeniu z dnia 29 czerwca 2009 r. i pouczony o skutkach nie zastosowania się do tego wezwania. Pomimo doręczenia odpisu ww. zarządzenia w dniu 7 lipca 2009 r., skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi w ustawowym terminie. Wniosek zaś skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi został prawomocnym postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 17 września 2009 r. oddalony.
Mając powyższe na względzie Sąd, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku