I SA/Gl 336/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-04-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Przemysław Dumana /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. i M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […], nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: W dniu 24 marca 2009 r. (data nadania) A. S. i M. S. wnieśli skargę na postanowienie oznaczone w sentencji niniejszego postanowienia. Skarga zawierała jedynie kserokopię podpisu A. S..
Wobec powyższego na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału
z dnia 23 kwietnia 2009 r. wezwano skarżących do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z tego samego dnia wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Przesyłkę zawierającą powyższe wezwanie oraz odpis zarządzenia
o wezwaniu do uiszczenia wpisu wysłano na adres wskazany w skardze.
W dniu 6 maja 2009 r. przesyłka została doręczona skarżącej A. S.. Natomiast przesyłka dla skarżącego M. S. została zwrócona wraz z adnotacją na kopercie "Adresat wymeldowany potwierdzono przez UM B.".
Następnie w dniu 15 maja 2009 r. wpłynął do Sądu podpisany przez skarżących egzemplarz skargi. W dniu 12 maja 2009 r. został uiszczony wpis od skargi.
Wobec niepodjęcia przez skarżącego przesyłki wezwano skarżącą
o wyjaśnienie, czy jest jej znany adres zamieszkania lub korespondencji M. S .
W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżąca w piśmie z dnia 5 czerwca 2009 r. oświadczyła, że taki adres nie jest jej znany, gdyż M. S. wyjechał do Ameryki.
W dalszej kolejności wezwano skarżącą do wskazania w terminie 21 dni pod rygorem zawieszenia postępowania adresu do doręczeń dla skarżącego M. S.. Pismem z dnia 2 lipca 2009 r. zwrócono się również do organu
o wyjaśnienie, czy dysponuje aktualnym adresem do doręczeń tego skarżącego.
W dniu 31 lipca 2009 r. wpłynęło do tutejszego Sądu pismo organu wraz
z załączonym pismem Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w B., w którym oświadczono, że M. S. "wymeldował się do USA". Skarżąca na powyższe wezwanie nie udzieliła odpowiedzi.
Wobec powyższego na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału
z dnia 17 września 2009 r., pismem z dnia 24 września 2009 r., poinformowano skarżącą oraz organ o możliwości zgłoszenia wniosku o ustanowienie kuratora dla skarżącego M. S., którego miejsce pobytu nie jest znane.
W odpowiedzi na powyższe pismo organ oświadczył, że takiego wniosku nie składa. Skarżąca, której pismo doręczono w dniu 30 września 2009 r., do chwili obecnej nie udzieliła na nie odpowiedzi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej ppsa) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
Taka sytuacja ma miejsce w omawianej sprawie. Próba doręczenia skarżącemu pism na adres podany w skardze okazała się bowiem bezskuteczna. Ustalenie aktualnego miejsca pobytu skarżącego nie jest natomiast możliwe. Skoro zatem brak jest adresu skarżącego, a strony postępowania, pomimo poinformowania ich o możliwości złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, o którym mowa w art. 78 ppsa, takiego wniosku nie złożyły, to nie ulega wątpliwości, że sprawie nie można nadać dalszego biegu.
W świetle powyższego Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ppsa orzekł jak
w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku