I SA/Gl 409/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Przemysław Dumana /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. i M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […], nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 czerwca 2009 r. wezwano skarżących w osobach A. S. i M. S. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi wniesionej na postanowienie oznaczone w sentencji niniejszego postanowienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Przesyłkę zawierającą m.in. odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu wysłano na adres wskazany w skardze.
W dniu 2 lipca 2009 r. przesyłka została doręczona skarżącej A. S.. Natomiast przesyłka dla skarżącego M. S. została zwrócona wraz z adnotacją na kopercie "Adresat wyprowadził się".
W dniu 6 lipca 2009 r. został uiszczony wpis od skargi.
Wobec niepodjęcia przez skarżącego przesyłki wezwano skarżącą
do wskazania w terminie 21 dni pod rygorem zawieszenia postępowania adresu dla skarżącego M. S.. Pismem z dnia 17 lipca 2009 r. zwrócono się również do organu o wyjaśnienie, czy dysponuje aktualnym adresem tego skarżącego.
W dniu 31 lipca 2009 r. wpłynęło do tutejszego Sądu pismo organu, w którym wyjaśniono, że adres skarżącego M. S. nie jest znany. Skarżąca na powyższe wezwanie nie udzieliła odpowiedzi.
Następnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału
z dnia 17 września 2009 r., pismem z dnia 24 września 2009 r., poinformowano skarżącą oraz organ o możliwości zgłoszenia wniosku o ustanowienie kuratora dla skarżącego M. S., którego miejsce pobytu nie jest znane.
W odpowiedzi na powyższe pismo organ oświadczył, że takiego wniosku nie składa. Skarżąca, której pismo doręczono w dniu 30 września 2009 r., do chwili obecnej nie udzieliła odpowiedzi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej ppsa) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.
Taka sytuacja ma miejsce w omawianej sprawie. Próba doręczenia skarżącemu pism na adres podany w skardze okazała się bowiem bezskuteczna. Ustalenie aktualnego miejsca pobytu skarżącego nie jest natomiast możliwe. Skoro zatem brak jest adresu skarżącego, a strony postępowania, pomimo poinformowania ich o możliwości złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, o którym mowa w art. 78 ppsa, takiego wniosku nie złożyły, to nie ulega wątpliwości, że sprawie nie można nadać dalszego biegu.
W świetle powyższego Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ppsa orzekł jak
w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku