III SA/Lu 457/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6330 Status  bezrobotnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jerzy Marcinowski
Marek Zalewski
Zdzisław Sadurski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Sadurski (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędzia NSA Marek Zalewski, Protokolant Asystent sędziego Beata Skubis-Kawczyńska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.W. na decyzję Wojewody z dnia […] sierpnia 2008 r., nr […] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku