III SA/Wr 700/08 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-12-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Odmówiono uzupełnienia wyroku
Sędziowie:
Jerzy Strzebinczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk po rozpoznaniu w Wydziale III na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2009 r., w sprawie ze skargi D i M W na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie zażalenia na pismo B G T, wniosku pełnomocnika z urzędu skarżących o uzupełnienie wyroku tutejszego Sądu z dnia […] r., postanawia: odmówić uzupełnienia wyroku.
Uzasadnienie: Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia […] r. przyznano skarżącym D i M W prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W piśmie z dnia […] r. skarżący "upoważnili adw. W L do reprezentowania ich przed Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. III SA/Wr 700/08".
Wyrokiem tutejszego Sądu z dnia […] r. oddalono skargę stron na opisane w osnowie niniejszego orzeczenia postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W (pkt I sentencji), przyznając ich pełnomocnikowi od Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę […] zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (pkt II sentencji).
Pismem z dnia […] r., złożonym w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o godz. […], adw. W L złożyła wniosek o uzupełnienie wyroku "w zakresie zwrotu poniesionych wydatków w kwocie 17 zł.", załączając dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej – w skrócie – "p.p.s.a.", strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu – a gdy wyroku nie doręcza się stronie, od dnia jego ogłoszenia – zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów (w tej sytuacji właściwą formę orzeczenia stanowi postanowienie). Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może przy tym rozpoznać na posiedzeniu niejawnym, zaś – stosownie do art. 16 § 2 p.p.s.a. – sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie jednego sędziego, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku postępowania w sprawie o uzupełnienie wyroku, przepisy art. 157 p.p.s.a. nie przewidują jednak żadnego wyjątku w kwestii składu sądu rozpoznającego wniosek, zatem zastosowanie znajduje tu ogólna regulacja z art. 16 § 2 p.p.s.a. (por. B. Dauter, Komentarz do art. 157 p.p.s.a. [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005 oraz J. P. Tarno, Komentarz do art. 157 p.p.s.a., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 343).
Z przywołanego art. 157 § 1 p.p.s.a. wynika, że uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów następuje w tych wypadkach, w których sąd nie orzekł w ogóle o kosztach, mimo że strona zażądała we właściwym czasie ich przyznania (celowe podkreślenie Sądu – zob. też B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz; Zakamycze 2005 r., s. 365). W niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca, ponieważ w wyroku z dnia […] r. zawarto orzeczenie o przyznaniu pełnomocnikowi z urzędu od Skarbu Państwa kwoty […] zł., tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Okoliczność zaś, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w orzeczeniu tym nie orzekł również o zwrocie kwoty 17 zł., tytułem poniesionej opłaty od pełnomocnictwa, nie uzasadnia żądania uzupełnienia wyroku, ponieważ w czasie posiedzenia jawnego, na którym zapadł wyrok, czyli w godzinach od […] do […] (protokół rozprawy, k. 100) – akta sprawy nie zawierały dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie przez skarżących pełnomocnictwa adw. W L.
Dowód ten został złożony w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – wraz z wnioskiem o uzupełnienie wyroku – wprawdzie w dniu wydania wyroku, lecz dopiero o godz. […] – a zatem 40 minut po zakończeniu posiedzenia jawnego, na którym zapadł wyrok. Do czasu ogłoszenia wyroku w sprawie fakt poniesienia przez pełnomocnika wydatków związanych z opłaceniem pełnomocnictwa, nie był zatem w ogóle udokumentowany. Sąd nie miał więc podstaw do uwzględnienia tych wydatków w ramach orzeczenia o zwrocie kosztów. W sprawie nie zaistniała zatem sytuacja określona dyspozycją art. 157 § 1 p.p.s.a., która ogranicza zastosowanie tego przepisu do wypadków, gdy sąd pominął orzeczenie dodatkowe, do którego wydania był zobligowany.
Mając powyższe na względzie, orzeczono, jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku