III SA/Gl 233/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne:
Celne prawo
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-03-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Sprostowano omyłkę
Sędziowie:
Barbara Orzepowska-Kyć /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie wymiaru należności celnych (podatku obrotowego) w kwestii sprostowania postanowienia z dnia 2 listopada 2009 r. sygn. akt III SA/Gl 233/09 postanawia: sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wersie 13 na stronie 5 uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 listopada 2009 r. sygn. akt III SA/Gl 233/09 w ten sposób, że wykreślić słowa ujęte w nawiasie "(w tym przypadku referendarz sądowy)".
Uzasadnienie: Dnia 2 listopada 2009 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, Sąd w wersie 13 na stronie 5 uzasadnienia postanowienia omyłkowo wpisał słowa ujęte w nawiasie "(w tym przypadku referendarz sądowy)".
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwaną dalej P.p.s.a.) Sąd może z urzędu sprostować w wyroku między innymi oczywiste omyłki. Zgodnie z art. 166 P.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Jakkolwiek ustawa o tym nie mówi wprost, to wykładnia celowościowa uzasadnia pogląd, że sprostowaniu mogą ulec także niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w uzasadnieniu wyroku (por. post. SN z dnia 15 kwietnia 1982 r., sygn. Akt I PZ 7/82, publ. OSNC 1982, nr 10, poz. 155).
W zapadłym postanowieniu, Sąd przez omyłkę wpisał słowa: "(w tym przypadku referendarz sądowy)". Z sentencji i uzasadnienia postanowienia wynika, że sprawę rozpoznawał Sąd w składzie jednego sędziego w związku z wniesionym sprzeciwem od postanowienia referendarza omawiającego zwolnienia od kosztów.
Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne, Sąd postanowił z urzędu sprostować przedmiotowe uzasadnienie postanowienia na podstawie art. 156 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 166 P.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku