II SA/Bd 530/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Sprostować niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Sędziowie:
Anna Klotz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Klotz po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaświadczeń dotyczących przeznaczenia nieruchomości na cele reformy rolnej postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie o sygn. II SA/Bd 530/09 w ten sposób, że miejsce słowa "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […]" wpisać słowa "Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […]".
Uzasadnienie: II SA/Bd 530/09
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 28 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, w sprawie ze skargi T. B. oraz R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] maja 2009 r., nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaświadczeń dotyczących przeznaczenia nieruchomości na cele reformy rolnej, odrzucił skargę wobec T. B..
W sentencji tegoż postanowienia, w wyniku omyłki pisarskiej, mylnie oznaczono organ administracyjny – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w […], zamiast prawidłowo – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w […]. O oczywistości tej omyłki świadczy wstępne zarządzenie rejestrujące sprawę w repertorium z prawidłowo oznaczonym organem.
W związku z tym na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku