I SO/Gd 5/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między t
Hasła tematyczne:
Właściwość sądu
Skarżony organ:

Data:
2009-11-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego
Sędziowie:
Małgorzata Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnikiem Urzędu Skarbowego a Prezydentem Miasta w sprawie organu właściwego rzeczowo do prowadzenia postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych z tytułu mandatów karnych postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 28 października 2009 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnikiem Urzędu Skarbowego (organem administracji rządowej) a Prezydentem Miasta (organem jednostki samorządu terytorialnego), wnosząc o ustalenie organu właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.
Zgodnie z treścią art. 22 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zm.), spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej rozstrzyga sąd administracyjny.
Z art. 15 § 1 pkt 4 w związku z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika zaś, że do rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny.
Zgodnie z art. 59 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał się niewłaściwym do rozpoznania niniejszej sprawy i na podstawie art. 59 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przekazał sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie wyroku