VII SA/Wa 540/08 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane: II OSK 410/09
II OZ 889/08
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-03-31
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Mirosława Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na decyzję Wojewody […] z dnia […] stycznia 2008 r. Znak: […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych postanawia: oddalić wniosek J. N. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody […] z dnia […] stycznia 2008 r., znak: […]
Uzasadnienie: W skardze z dnia 10 marca 2008 r. złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J. N. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody […] z dnia […] stycznia 2008 r., znak: […], utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta W z dnia […] września 2007 r., Nr […], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą J. S. pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe w budynku wpisanym do rejestru zabytków (nr […]) przy Placu G. […] w W.
W ocenie strony skarżącej "realizacja przez inwestora decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej mu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe może doprowadzić do trudnych do odwrócenia następstw", jak również stoi w sprzeczności z interesami skarżącej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył , co następuje:
Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, ponadto Sąd może również wstrzymać wykonanie aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.
Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Sąd nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku skarżącego, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Jednakże uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. FZ 496/2004).
W przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, czy też decyzji w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu, ustawodawca nie przewidział automatyzmu wstrzymania wykonalności decyzji. Możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 1 p.p.s.a. nie oznacza, iż Sąd jest zobligowany w każdym przypadku – niezależnie od okoliczności sprawy – uwzględnić wniosek strony skarżącej. Wniesienie skargi nie pociąga za sobą automatycznego skutku suspensywności i wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu zależy od oceny Sądu, czy istnieją przesłanki uzasadniające takie rozstrzygnięcie (por. T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak – Molczyk, M. Romańska – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2005, s. 294 i n.).
W doktrynie i judykaturze ugruntowany jest pogląd, iż brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (por. postanowienia Naczelnego Sadu Administracyjnego: z dnia 16 kwietnia 2004 r., sygn. akt OZ 22/04; z dnia 30 kwietnia 2004 r., sygn. akt OZ 30/04; z dnia 22 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 871/04; z dnia 1 czerwca 2004 r., sygn. akt OZ 105/04; z dnia 20 lipca 2004 r., sygn. akt OZ 214/04 – nie publik. …, B. Dauter [w} B. Dauter, B. Gruszczyński, a. Kabat, M. Niezgódka – Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, zakamycze 2005, s. 168).
Skarżąca we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody […] nie przedstawiła żadnych przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia znacznej szkody w majątku skarżącej, jak również trudnych do odwrócenia skutków w następstwie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę, strona ograniczyła się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, iż realizacja robót budowlanych może "doprowadzić do trudnych do odwrócenia następstw." Twierdzenie, zaś iż wykonanie przez inwestora robót budowlanych "stoi w sprzeczności z moimi interesami" nie może stanowić przesłanki warunkującej wstrzymanie wykonalności decyzji, w myśl postanowień przepisu art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sam fakt istnienia niekorzystnej dla skarżącej decyzji, nie może stanowić przesłanki uzasadniającej wniesienie wniosku o wstrzymanie wykonalności. Ponadto Sąd, będąc właściwy do rozpoznania skargi, nie może działać mając na uwadze wyłącznie interesy jednej ze stron, albowiem mogłoby to rodzić zarzut braku bezstronności.
Tym samym, w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody […] z dnia […] stycznia 2008 r., znak: […].
W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku