II OZ 889/08 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane: VII SA/Wa 540/08
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-08-04
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Jerzy Siegień /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA Jerzy Siegień po rozpoznaniu w dniu 9 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 540/08 oddalające wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Wojewody M. z dnia […] znak: […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 10 czerwca 2008 r. oddalił wniosek J. N. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Wojewody M. z dnia […] znak: […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych.
W skardze z dnia 10 marca 2008 r. J. N. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody M. z dnia […], utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta m. […] W. z dnia […] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe w budynku wpisanym do rejestru zabytków (nr […]) przy […] w W..
W ocenie strony skarżącej "realizacja przez inwestora decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale użytkowe może doprowadzić do trudnych do odwrócenia następstw", jak również stoi w sprzeczności z interesami skarżącej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej. Sąd odmawiając uwzględnienia wniosku stwierdził, że uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej. W przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, czy też decyzji w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową lokalu, ustawodawca nie przewidział automatyzmu wstrzymania wykonalności decyzji. Możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. nie oznacza, iż Sąd jest zobligowany w każdym przypadku – niezależnie od okoliczności sprawy – uwzględnić wniosek strony skarżącej.
Sąd I instancji podkreślił, że skarżąca we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wojewody M. nie przedstawiła żadnych przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia znacznej szkody w jej majątku, jak również trudnych do odwrócenia skutków w następstwie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę, ograniczając się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, iż realizacja robót budowlanych może "doprowadzić do trudnych do odwrócenia następstw." Twierdzenie zaś, że wykonanie przez inwestora robót budowlanych stoi w sprzeczności z jej interesami nie może stanowić przesłanki warunkującej wstrzymanie wykonalności decyzji, w myśl postanowień przepisu art. 61 § 3 p.p.s.a. Sam fakt istnienia niekorzystnej dla skarżącej decyzji, nie może bowiem stanowić przesłanki uzasadniającej wniesienie wniosku o wstrzymanie wykonalności. Sąd, będąc właściwy do rozpoznania skargi, nie może działać mając na uwadze wyłącznie interesy jednej ze stron, albowiem mogłoby to rodzić zarzut braku bezstronności.
W zażaleniu na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dniu 10 czerwca 2008 r. skarżąca wskazała, że w lokalu nr […] prowadzi wraz ze swoją rodziną działalność produkcyjną i usługową. Przewidziana w projekcie powierzchnia nowego lokalu zajmującego połowę powierzchni lokalu dzielonego nie zabezpiecza warunków pracy oraz warunków socjalnych, uniemożliwia produkcję i magazynowanie towarów, które ze swej istoty wymagają przestrzeni. Wykonanie zatem decyzji udzielającej pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych może w ocenie J. N. doprowadzić do trudnych do odwrócenia skutków, uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw. W myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z konstrukcji tej normy prawnej wynika, że na skarżącym spoczywa ciężar wykazania przesłanek zawartych w cytowanym przepisie, zaś sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdy akt lub czynność zostanie wykonana. Powołany przepis stanowi wyjątek od zasady, w myśl której wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności.
Analiza wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji potwierdza stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zawarte w zaskarżonym postanowieniu, że strona nie uprawdopodobniła w nim w dostateczny sposób przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Zawarty w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji faktycznie nie zawiera argumentów, które mogłyby przemawiać za koniecznością wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Aby Sąd mógł stwierdzić, czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, skarżący musi przytoczyć istnienie konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest zasadne oraz wskazać dlaczego uznał, że osoba uprawniona do prowadzenia robót budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej ma ponosić ujemne skutki związane ze wstrzymaniem jej wykonania, skoro to inwestor ponosi ryzyko prowadzenia robót przed rozpoznaniem skargi przez Sąd i to na nim spoczywać będzie obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, w razie, gdyby okazało się, że w wyniku rozpoznania skargi decyzja zostanie uchylona.
Przez niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków należy rozumieć taki stan, w wyniku którego może zostać wyrządzona szkoda, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy jej pierwotnych cech. W rozpatrywanej sprawie taki przypadek nie występuje. Mając na uwadze, że zaskarżona decyzja uprawnia do przebudowy lokalu użytkowego na dwa samodzielne lokale, nie sposób przyjąć, że nawet po ewentualnym zakończeniu robót budowlanych nie będzie możliwe przywrócenie lokalu do stanu pierwotnego. Do stwierdzenia wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody nie jest natomiast wystarczający sam fakt ograniczenia w związku z wykonaniem zaskarżonej decyzji powierzchni lokalu użytkowego, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Powołane przez skarżącą argumenty nie pozwalają bowiem na uznanie, że wykonanie przedmiotowej decyzji wywoła bezpośredni skutek w postaci konieczności zakończenia prowadzonej działalności.
Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku