II SA/Op 148/09 – Postanowienie WSA w Opolu


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Daria Sachanbińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia […], nr […] w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy terenu postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na rzecz M. B. kwotę 100,00 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Uzasadnienie: Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez M. B. jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia […], nr […], uchylające pkt 3 postanowienia z dnia […], nr […], o ustaleniu kosztów postępowania w kwocie 1.486,83 zł i zobowiązaniu do uiszczenia tych kosztów M. B., i ustalające, że koszty określone w pkt 1 postanowienia z dnia […] należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia Kolegium z dnia […].
W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 14 maja 2009 r., wezwano M. B. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, a skarżąca wezwanie to wykonała w zakreślonym przez Sąd terminie.
W piśmie procesowym z dnia 9 września 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, powołując się na treść art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniosło o umorzenie postępowania. Jednocześnie poinformowało, iż postanowieniem z dnia 7 lipca 2009 r., nr […], stwierdziło nieważność zaskarżonego postanowienia w całości, uwzględniając tym samym złożoną w niniejszej sprawie skargę. W załączeniu Kolegium przesłało także wspomniane postanowienie, wydane w oparciu o art. 54 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do akt sprawy zostały także dołączone kserokopie dowodów doręczenia stronie i uczestnikom postępowania w/w postanowienia z dnia 7 lipca 2009 r.
Na rozprawie w dniu 15 września 2009 r. odczytano i doręczono skarżącej M. B. pismo procesowe Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 9 września 2009 r., wnioskujące o umorzenie postępowania sądowego przed WSA w Opolu. Skarżąca nie ustosunkowała się do wniosku organu podniesionego w tym piśmie. Natomiast oświadczyła, iż ustanawia w niniejszej sprawie swoim pełnomocnikiem brata – W. B.
Pismem z dnia 20 października 2009 r., na wezwanie Sądu, Kolegium poinformowało, że od postanowienia z dnia 7 lipca 2009 r., stwierdzającego nieważność zaskarżonego postanowienia, nie wniesiono skargi do sądu administracyjnego. Także w rejestrach sądowych nie odnotowano, by taka skarga została złożona.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., do wszczęcia postępowania na skutek wniesienia skargi, a zarazem do przeprowadzenia przez Sąd kontroli zaskarżonego aktu, dochodzi z dniem doręczenia skargi organowi, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy. Z tym momentem organ administracyjny staje się stroną tego postępowania i ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na skargę oraz przesłania do sądu skargi i akt sprawy. Ponadto, z dniem doręczenia skargi organowi powstaje jego uprawnienie do dokonania autokontroli zaskarżonego działania lub bezczynności. Instytucja ta stanowi jedyną na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego dopuszczoną przez prawo możliwość podjęcia przez organ władczego rozstrzygnięcia w sprawie, w której wniesiono skargę do sądu. Organ może dokonać tego, na zasadzie art. 54 § 3 P.p.s.a., który stanowi samoistną podstawę prawną do przeprowadzenia autokontroli przez organ administracji. Zgodnie bowiem z art. 54 § 3 P.p.s.a. organ, którego działanie lub czynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
Powyższy przepis umożliwia organowi administracji ponowną weryfikację swojego działania w trybie autokontroli, przy czym skorygowanie zaskarżonego działania musi uwzględniać żądanie strony skarżącej. W niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, stosując tryb autokontrolny, uwzględniło w całości skargę strony, stwierdzając nieważność zaskarżonego postanowienia. Na ten akt nie wniesiono skargi, zatem zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wyeliminowane z obrotu prawnego. Powyższe oznacza, że postępowanie sądowoadminstracyjne w sprawie stanowiącej przedmiot zaskarżenia stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji zastosowanie znajduje przepis art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., zgodnie z którym sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie staje się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 i 2 § 1 art. 161 P.p.s.a. (przypadki, które nie mają zastosowania do rozpoznawanej sprawy).
W świetle powyższego postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie, jako bezprzedmiotowe, należało umorzyć, na podstawie wskazanego art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.
Natomiast zgodnie z treścią art. 201 P.p.s.a., zwrot kosztów przysługuje skarżącej od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 P.p.s.a., wobec powyższego orzeczono, jak w punkcie II niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie wyroku