IV SA/Wa 920/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Infrastruktury
Data:
2009-06-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący/
Alina Balicka /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka (spr.), Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skarg K. B., D. S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady 1. oddala skargi; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego M. M. z Kancelarii Prawnej […] s. c. z siedzibą w W. przy ul. […] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; 3. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat K. S. z Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w W. przy ul. […] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Sygn. akt IV SA/Wa 920/09 POSTANOWIENIE Dnia 16 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka (spr.), Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy z wniosku M. B. i A. B. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady postanawia: odrzucić wniosek Sygn. akt IV SA/Wa 920/09 POSTANOWIENIE Dnia 16 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka (spr.), Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A. B. i D. B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie wyroku