IV SA/Wa 1320/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Główny Geodeta Kraju
Data:
2009-08-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Alina Balicka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka, Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. R. na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia […] października 2008 r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji – oddala skargę –
Uzasadnienie: Zaskarżoną decyzją z dnia […] października 2008r. Główny Geodeta Kraju działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. po rozpatrzeniu odwołania Pani B.R. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego Województwa […]nr […] z dnia […] października 2007r. znak: […] stwierdzającej z urzędu nieważność decyzji Starosty […] z dnia […] sierpnia 2004r. nr […] orzekającej o "zatwierdzeniu wyników kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce ewidencyjnej nr […]położonej w M. w obrębie […] ", o "utracie dotychczasowej klasyfikacji gruntów" na w/w działce oraz o "wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr […] miasta M" orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.
Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym: Starosta […] , decyzją Nr […] z dnia […] sierpnia 2004r. orzekł o:
1. zatwierdzeniu wyników kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce
ewidencyjnej nr […] położonej w M w obrębie […]polegającej na wyłączeniu
z konturu klasyfikacyjnego LsVI powierzchni 0.2257 ha i włączeniu tego obszaru
do sąsiedniego konturu Lz-RVI,
2. utracie aktualności dotychczasowej klasyfikacji gruntów na w/w działce
z dniem uprawomocnienia się decyzji,
3. wprowadzeniu do operatu ewidencji gruntów zaistniałej zmiany zgodnie z mapą zmian gruntowych i protokołem sprawdzenia klasyfikacji gruntów zawartych w operacie klasyfikacyjnym przyjętym do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w […] w dniu 28.07.2004r. za numerem […] ".
Starosta […] w uzasadnieniu w/w decyzji wskazał, że przeprowadzona kontrola na gruncie, dokonana przez klasyfikatora do spraw gleboznawczej klasyfikacji gruntów, potwierdziła rozbieżność pomiędzy stanem zapisanym w ewidencji gruntów i budynków a stanem istniejącym na gruncie. Operat klasyfikacyjny został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zawiera on wykaz zmian gruntowych stanowiący podstawę zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Decyzją z dnia […] października 2007r. Nr […] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa […] ponownie rozpatrując sprawę stwierdził z urzędu nieważność decyzji Starosty […] Nr […] z dnia […] sierpnia 2004r. W uzasadnieniu wskazał na następujące okoliczności oraz dokumenty:
– brak możliwości połączenia postępowania w zakresie klasyfikacji gleboznawczej gruntów z postępowaniem w sprawie zmiany w operacie ewidencji gruntów,
– brak możliwości prowadzenia postępowania w sprawie klasyfikacji gruntów na wniosek strony, a jednocześnie brak przesłanek do wszczęcia postępowania w trybie § 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów,
– istniejącą i obowiązującą decyzję Burmistrza Miasta M nr […] z dnia […] grudnia 1994r. w sprawie zatwierdzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a zatem postępowanie dotyczy sprawy poprzednio rozstrzygniętej decyzją ostateczną,
– opinię Biura Urządzania Lasu i Geodezji w W., z której wynika, że według inwentaryzacji stanu lasu obrębu ewidencyjnego M. na dzień 1.01.2005r. oraz według aktualnego stanu na gruncie na działce nr […] występuje użytek leśny.
Wojewódzki Inspektor wskazał, że wydana decyzja rażąco narusza przepisy rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów, przepis § 45 rozporządzenia
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a ponadto dotyczy sprawy poprzednio rozstrzygniętej decyzją ostateczną.
Od decyzji tej odwołanie złożyła Pani B.R. wskazując, iż decyzja Starosty […] nr […] została – jej zdaniem – wydana przede wszystkim na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a jedynie uzupełniająco przywołano w podstawie prawnej § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów. Podniosła, iż połączenie przez organ trybu zmiany klasyfikacji gruntów z trybem postępowania dotyczącego wprowadzenia do operatu ewidencji gruntów i budynków było uzasadnione i zgodne z art. 62 k.p.a., a ponadto w obu postępowaniach – zdaniem skarżącej – występuje ta sama podstawa prawna, a mianowicie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.). Wskazała, iż w myśl § 9 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów prawomocne orzeczenie w sprawie klasyfikacji gruntów stanowi podstawę do wniesienia wyników klasyfikacji do ewidencji gruntów i budynków; przepis ten nie zabrania połączenia obu spraw, kolejnym argumentem przemawiającym za takim działaniem jest prawna forma rozstrzygnięcia w obu sprawach – w drodze decyzji administracyjnej.
Ponadto skarżąca nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że obecnie obowiązujące przepisy nie dają podstaw do wszczęcia i prowadzenia postępowania
w sprawie klasyfikacji gruntów na wniosek strony, a także zwraca uwagę na okoliczności, że organ powinien ustalić czy grunt, dla którego zmieniono rodzaj użytku i klasę gleboznawczą jest gruntem zadrzewionym i czy były podstawy do zmiany klasyfikacji gruntów.
Główny Geodeta Kraju po rozpatrzeniu złożonego odwołania, stwierdził, iż stwierdzenie nieważności decyzji jest wyjątkiem od ogólnej zasady trwałości decyzji ostatecznych zawartej w art. 16 § 1 k.p.a. Może mieć ono miejsce tylko wtedy, gdy decyzja w sposób niewątpliwy dotknięta jest przynajmniej jedną
z wad wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a. Z tego też powodu wykładnia tych przesłanek powinna mieć charakter ścieśniający. W sprawie mającej na celu ustalenie "rażącego naruszenia prawa" postępowanie administracyjne powinno stanowić podstawę do podjęcia ustaleń czy w postępowaniu zwykłym doszło do naruszeń przepisów prawa i jakich, a w przypadku twierdzącej odpowiedzi na to pytanie do rozważenia, czy naruszenia te mają charakter kwalifikowany, tj. "rażący" w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
Główny Geodeta Kraju podkreślił, iż powołane w zaskarżonej decyzji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów w świetle art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne obowiązuje w zakresie, w jakim nie jest sprzeczne z tą ustawą. Zatem obowiązywanie przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów należy badać w kontekście zgodności z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych zawartych w tej ustawie. Postępowanie w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów może być prowadzone w przypadkach przewidzianych w § 2 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów, jak również na indywidualny wniosek strony. Nie jest wykluczone przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). W zależności od okoliczności konkretnego przypadku, postępowanie takie może być prowadzone w trybie zwykłym albo
w trybach nadzwyczajnych. Tym samym organ odwoławczy możliwe jest prowadzenie postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek strony i dlatego nie podzielił stanowiska Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, iż doszło do rażącego naruszenia przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów z uwagi na wszczęcie tego postępowania na wniosek strony.
Organ odwoławczy wskazał ponadto, iż w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla miasta M. obowiązuje ostateczna decyzja Burmistrza Miasta M nr […] z […] grudnia1994r. w sprawie zatwierdzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji gruntów ta decyzja była podstawą do wprowadzenia zmiany
w ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klas gleboznawczych
w odniesieniu do działki nr […] Starosta […] decyzją Nr […] orzekł
o zmianie części użytku gruntowego "lasy-Ls" występującego na działce nr […] na użytek "grunty zadrzewione i zakrzewione na terenach rolnych-Lz-R" oraz
o określeniu klasy gleboznawczej zmienionego użytku gruntowego, a następnie
o wprowadzeniu tych zmian do ewidencji gruntów i budynków w oparciu o opinię klasyfikatora, zawartą w Protokóle sprawdzenia klasyfikacji gruntów z dnia 25 lipca 2004r. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zatem zmiany użytków gruntowych, co pociągało za sobą konieczność dokonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionego użytku.
Główny Geodeta wskazał, iż z art. 4 ust. 1 i art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 46 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków wynika, że operat ewidencyjny powinien być systematycznie aktualizowany, a zawarte w nim informacje dotyczące sposobu użytkowania gruntów powinny być wykazywane zgodnie ze stanem faktycznym. Zmiana użytków gruntowych na działce może nastąpić na skutek innego niż dotychczasowy sposobu zagospodarowania działki, np. na skutek zalesienia, rekultywacji gruntów, trwałego wyłączenia całej lub części działki z produkcji rolniczej lub leśnej, a także innych czynności dokonywanych na działce. Zdaniem Głównego Geodety Kraju w takiej sytuacji nie można mówić o błędzie w obowiązującej dotychczas klasyfikacji gruntów, lecz o nieaktualnym stanie wykazywanym w ewidencji gruntów i budynków zakresie użytków gruntowych. Zmiana stanu faktycznego na gruncie stanowi podstawę do wprowadzenia odpowiedniej zmiany w tej ewidencji z urzędu lub na wniosek strony. Rozstrzygnięcie dotyczy wówczas nowej sprawy przy zmienionym stanie faktycznym, a zatem nie jest to sytuacja, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. jak podnosił to w swojej decyzji Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego.
Dalej organ odwoławczy stwierdził, iż zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W przypadku aktualizacji użytków rolnych lub leśnych zmiana taka jest możliwa tylko wówczas, gdy jednocześnie zostanie przeprowadzona gleboznawcza klasyfikacja tych gruntów. Z akt sprawy wynika jednak, że nie było podstaw do dokonania przedmiotowej zmiany użytków gruntowych, jak również
w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W toku postępowania Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w W. na podstawie oględzin działki
nr […] oraz analizy Uproszczonej inwentaryzacji stanu lasu, obowiązującej od dnia […].01.2005r. do dnia[…].12.2014r., sporządzonej zgodnie z ustawą o lasach, sporządziło opinię dotyczącą określenia rodzajów użytków gruntowych występujących na działce nr […] W opinii z dnia […] 10.2005r. Biuro przedstawiło wnioski, z których wynika, że na obszarach, których dotyczyła decyzja Starosty […] z dnia […] sierpnia 2004r. występuje las, a nie zadrzewienia
i zakrzewienia. Główny Geodeta wskazał, iż uproszczona inwentaryzacja stanu lasu zaczęła co prawda obowiązywać już po wydaniu przez Starostę […] decyzji […] sierpnia 2004r., jednakże ustalenia w niej zawarte wskazują na okoliczność, że na działce nr […] istnieje las, a nie zadrzewienia, a zatem w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do dokonania zmiany w zakresie użytku gruntowego z użytku "lasy – Ls" na użytek "gnany zadrzewione i zakrzewione na terenach rolnych – Lz-R". Tym samym nastąpiło zatem rażące naruszenie § 68 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454) poprzez błędne zaliczenie części działki nr […] do użytku gruntowego "grunty zadrzewione i zakrzewione na terenach rolnych – Lz-R".
Główny Geodeta Kraju podkreślił ponadto, iż Starosta decyzją Nr […] orzekł o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i o utracie aktualności dotychczasowej klasyfikacji na działce nr […] Z treści protokółu sprawdzenia klasyfikacji gruntów z dnia […] 07.2004r. wynika jednak, że klasyfikator nie prowadził w terenie jakichkolwiek czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla zmienionego użytku, takich jak: określenie typów i klas gleby oraz ustalenie na gruncie konturów poszczególnych typów gleby i konturów klas gleby, a także nie sporządził odpowiedniej dokumentacji. W ocenie organu odwoławczego oznacza to, że Starosta […] w przedmiotowej decyzji orzekł o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie dysponując żadną dokumentacją w tym zakresie co stanowi rażące naruszenie przepisów zawartych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów oraz przepisów zawartych w § 35 i 45 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454).
Dlatego też zdaniem Głównego Geodety Kraju z powyższych ustaleń wynika, że decyzja Starosty […] z dnia […] sierpnia 2004r. winna być usunięta
z obiegu prawnego poprzez stwierdzenie jej nieważności , jednakże częściowo
z innych przyczyn, aniżeli te, które zostały wskazane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa […]
Pismem z dnia 17 lipca 2009r. B.R. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wskazując, iż powoływana przez Głównego Geodetę Kraju dokumentacja Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej nie może być traktowana jako materiał dowodowy w sprawie albowiem skarżąca nie została powiadomiona o oględzinach działki przez opiniującego. Ponadto zdaniem skarżącej Główny Geodeta Kraju nie wziął pod uwagę, iż decyzja Starosty […] nr […] wywołała nieodwracalne skutki prawne albowiem postanowienia tej decyzji ujęte zostały w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego […]
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi podtrzymując stanowisko zaprezentowane w zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych ( Dz. U. nr 153 z 2002r. poz.1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Ponadto jak stanowi art.134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 z 2002r. poz. 1270 ze zm., dalej zwanej p.p.s.a.) Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy
i nie jest związany zarzutami skargi ani jej wnioskami.
Skarga złożona w przedmiotowej sprawie nie może zostać uwzględniona ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza prawa.
Kwestionowane w sprawie decyzje zostały wydane w ramach postępowania nieważnościowego, czyli jednego z trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego. Oznacza to, iż przedmiotem postępowania nadzwyczajnego winno być przeprowadzenie kontroli prawidłowości decyzji, wydanej w postępowaniu zwykłym, w tym wypadku decyzji Starosty […] Nr […] z dnia […] sierpnia 2004r., którą orzekł on o:
1. zatwierdzeniu wyników kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce ewidencyjnej nr […] położonej w M w obrębie […] polegającej na wyłączeniu z konturu klasyfikacyjnego LsVI powierzchni 0.2257 ha i włączeniu tego obszaru do sąsiedniego konturu Lz-RVI,
2. utracie aktualności dotychczasowej klasyfikacji gruntów na w/w działce
z dniem uprawomocnienia się decyzji,
3. wprowadzeniu do operatu ewidencji gruntów zaistniałej zmiany zgodnie
z mapą zmian gruntowych i protokołem sprawdzenia klasyfikacji gruntów zawartych w operacie klasyfikacyjnym przyjętym do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w […] w dniu […] 07.2004r. za numerem […]
Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej jest instytucją, która stanowi wyjątek od ogólnej zasady trwałości decyzji, o której mowa w art. 16 kpa, toteż może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy decyzja dotknięta jest w sposób niewątpliwy jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa. Przy tym należy pamiętać, że zaistnienie przesłanek stwierdzenia nieważności ocenia się według stanu faktycznego i prawnego sprawy istniejącego w dacie wydania kwestionowanej decyzji.
Przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji, którą rozważano w stanie faktycznym sprawy była przesłanka z art. 156 § 1 pkt 2 kpa, czyli wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Z brzemienia tego przepisu wynika, iż nie każde naruszenie prawa pociąga za sobą nieważność decyzji, ale tylko przypadki oczywistego i ciężkiego naruszenia prawa. Idzie tu zatem o konieczność wystąpienia rażącego naruszenia prawa w trakcie prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji. Termin "rażący" winien być rozumiany w sposób powszechnie przyjęty. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego "rażący", to "dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny, bardzo duży". Rażące naruszenie prawa oznacza wadliwość decyzji skutkiem naruszenia norm prawnych regulujących działania administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
w szczególności przepisów prawa procesowego oraz materialnego, o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym. Zachodzi zatem w przypadku gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz treść załatwienia sprawy w niej wyrażona stanowią zaprzeczenie stanu prawnego sprawy w całości lub w części (wyrok NSA 21 sierpnia 2001r., sygn. akt II SA 1726/00, Lex 51233, wyrok WSA 21 lipca 2006r., sygn.akt IV SA/Wa 740/06). Dlatego też, w tezie wyroku NSA z 12 grudnia 1988r. (II SA 981/88, ONSA 1988, z. 2, poz. 96) zasadnie stwierdzono, że "naruszenie przepisów postępowania lub prawa materialnego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, nie może być podstawą stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w postępowaniu prowadzonym w trybie nadzoru, jeżeli nie nosi cech rażącego naruszenia prawa".
Mając na uwadze powyższe orzekający w niniejszej sprawie Sąd odszedł do przekonania, iż Główny Geodeta Kraju utrzymując w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa […] stwierdzającą nieważność Starosty […] Nr […] z dnia […] sierpnia 2004r., nie naruszył prawa.
Ocenianą w postępowaniu nieważnościowym decyzją Starosta […] po przeprowadzeniu wspólnego postępowania administracyjnego orzekł ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, utracie aktualności dotychczasowej klasyfikacji gruntów na w/w działce z dniem uprawomocnienia się decyzji oraz
o wprowadzeniu do operatu ewidencji gruntów zaistniałej zmiany zgodnie z mapą zmian gruntowych i protokołem sprawdzenia klasyfikacji gruntów zawartych
w operacie klasyfikacyjnym przyjętym do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w […] w dniu […].07.2004r. za numerem […].
Tymczasem jak wynika z treści rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1956r.
w sprawie klasyfikacji gruntów projekt klasyfikacji gruntów opracowuje klasyfikator, do którego obowiązków należy określenie typów i klasy gleby oraz ustalenie na gruncie konturów poszczególnych typów gleby i konturów klas gleby wraz ze sporządzeniem potrzebnej dokumentacji (§ 4 ). Klasyfikator obowiązany jest m.in. sporządzić protokół z dokonanych czynności. Protokół podpisują klasyfikator oraz osoby biorące udział w klasyfikacji (§ 6).
Postępowanie w sprawie klasyfikacji gruntów kończy się wydaniem decyzji
i stosownie do treści § 9 powołanego rozporządzenia dopiero – prawomocne orzeczenie w sprawie klasyfikacji gruntów stanowi podstawę do wniesienia wyników klasyfikacji do ewidencji gruntów i budynków.
W przedmiotowej sprawie natomiast Starosta […] decyzją z dnia […] sierpnia 2004r. nie dysponując prawomocną decyzja dotycząca zmiany klasyfikacji gruntów orzekł o dokonaniu zmian w ewidencji gruntów. W rażący zatem sposób naruszył powołane wyżej przepisy. Bez znaczenia jest przy tym, iż stosownie do treści art. 22 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne do prowadzenia obu postępowań upoważniony jest starosta. Nie zmienia to faktu, iż mamy do czynienia z dwoma odrębnymi postępowaniami, przy czym ostateczne zakończenie postępowania
w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów daje podstawę do dokonania zmian
w ewidencji gruntów. Jednocześnie jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego zwłaszcza z treści protokółu sprawdzenia klasyfikacji gruntów
z dnia 25 lipca 2004r. wynika jednak, że klasyfikator nie prowadził w terenie jakichkolwiek czynności związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla zmienionego użytku, takich jak: określenie typów i klas gleby oraz ustalenie na gruncie konturów poszczególnych typów gleby i konturów klas gleby,
a także nie sporządził odpowiedniej dokumentacji. A zatem jak słusznie stwierdził organ odwoławczy oznacza to, że Starosta […] w przedmiotowej decyzji orzekł o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów nie dysponując żadną dokumentacją w tym zakresie co stanowi rażące naruszenie przepisów zawartych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów oraz przepisów zawartych w § 35 i 45 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Istniały zatem podstawy do twierdzenia nieważności decyzji Starosty […] z dnia […] sierpnia 2004r.
Jednocześnie Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej, iż w niniejszej sprawie decyzja Starosty […] wywołała nieodwracalne skutki prawne albowiem postanowienia tej decyzji ujęte zostały w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego […], w każdym bowiem czasie możliwa jest zmiana planu o ile zachodzą ku temu przesłanki.
Mając na uwadze powyższe Sąd działając na podstawie art. 151 p.p.s.a oddalił skargę

Uzasadnienie wyroku