VII SA/Wa 1632/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Ewa Machlejd
Halina Kuśmirek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.), , Sędzia NSA Halina Kuśmirek, Sędzia WSA Ewa Machlejd, Protokolant Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi C. […] Sp. z o.o. w W. na decyzję Wojewody […] z dnia […] grudnia 2007 r. nr […] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalacji urządzenia reklamowego skargę oddala

Uzasadnienie wyroku