VII SAB/Wa 138/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sędziowie:
Daria Gawlak-Nowakowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Gawlak – Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi […] S.A. w […] na bezczynność Wojewody […] w rozpoznaniu odwołania […]S.A. w […] od decyzji Prezydenta […] z dnia […]października 2009 r., nr […] odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: […] S.A. w […] wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wojewody […] w rozpoznaniu jej odwołania od decyzji Prezydenta […] z dnia […] października 2008 r. nr […] odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę, wnosząc o zobowiązanie Wojewody Mazowieckiego do załatwienia sprawy w określonym terminie poprzez wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie odwołania od decyzji nr […]. Złożyła ją w dniu 14 września 2009 r. za pośrednictwem organu.
Wojewoda […] w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, a zarazem wskazał, że własną decyzją z dnia […] października 2009 r. nr […] uchylił decyzję Prezydenta […] z dnia […] października 2008 r. nr […] i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.
Przepis art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu – w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 – 4a tej ustawy organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności (por. uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r., I OPS 6/08).
Jak wynika z odpowiedzi na skargę, Wojewoda […] decyzją z dnia […] października 2009 r., nr […] uchylił decyzję Prezydenta […] z dnia […] października 2008 r. nr […] i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
W tym stanie rzeczy rozpoznanie niniejszej skargi stało się bezprzedmiotowe i na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku