I SA/Lu 586/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Sędziowie:
Erwin Srebrny /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Erwin Srebrny po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] 2009 r., nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za […] r. – na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych; postanawia: przyznać A.K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: A.K. wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 582 zł od wniesionej skargi złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy
w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku skarżący podnosi, iż nie posiada środków na wniesienie opłaty stosunkowej bez uszczerbku dla utrzymania rodziny i siebie. Jego majątek stanowią […] samochody zajęte
w postępowaniu egzekucyjnym. Zajmowane mieszkanie o powierzchni […] m2 jest mieszkaniem spółdzielczym. Wspólne gospodarstwo domowe skarżącego (żona
i małoletnia córka) uzyskuje łączny dochód w wysokości […] zł. Dochody te pochodzą
z umów o pracę w wymiarze 1/2 etatu małżonków. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia małżonków potwierdzają nadesłane zaświadczenia o dochodach. Natomiast z innych nadesłanych na wezwanie dokumentów i wyjaśnień wynika, iż miesięczne koszty utrzymania w zasadzie równają się uzyskiwanym dochodom a saldo rachunków bankowych wnioskodawcy z ostatnich […] miesięcy wynosi […] zł.
Referendarz sądowy rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy
stwierdził, co następuje:
Zakres przyznawanego prawa pomocy określa art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "ppsa", stanowiąc, że prawo pomocy może być przyznane
w zakresie całkowitym lub częściowym (§1). Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§2). Prawo pomocy
w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub
w części albo tylko od wydatków albo tylko od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie z art. 246 § 1 ppsa przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie, o którym mowa w art. 246 § 1 pkt 2 ppsa, należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych. Wnioskodawca wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych, wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym – art. 245 § 3 ppsa.
W ocenie referendarza sądowego przedstawione przez stronę skarżącą oświadczenie na okoliczność obecnej sytuacji finansowej oraz załączone dokumenty dają podstawy do przyjęcia, iż wnioskodawca wykazała, że nie jest w stanie ponieść obecnych kosztów postępowania – na które składają się kwota wpisu stosunkowego od wniesionej skargi w wysokości 582 zł, a także pozostałych kosztów sądowych – które mogą ale nie muszą wystąpić tzn. ewentualna opłata kancelaryjna w wysokości 100 zł za odpis wyroku z uzasadnieniem oraz potencjalny wpis od skargi kasacyjnej, który wynosi połowę wpisu od skargi (w tej sprawie może to być kwota w wysokości 291 zł) – bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ppsa postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku