I SA/Lu 617/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Erwin Srebrny /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Erwin Srebrny po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości […] Spółki z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] 2009 r., nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za […] r. – w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych; postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.
Uzasadnienie: W związku z wniesieniem skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej po uzupełnieniu braków formalnych Syndyk Masy Upadłościowej […] Sp. z o.o. złożył na urzędowym formularzu PPPr wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Z uzasadnienia wniosku wynika, iż rodzajem prowadzonej działalności spółki jest m.in. pośrednictwo finansowe
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych, obsługa nieruchomości, wynajem maszyn i urządzeń itp. Firma znajduje się w stanie upadłości
o charakterze likwidacyjnym. Nie posiada majątku i ten fakt na charakter stały. Spółka nie wykazuje żadnych przychodów ani obrotów, nie jest prowadzona w zasadzie żadna działalność gospodarcza. Wartość kapitału zakładowego, majątku lub środków finansowych wynosi /minus/ […] zł. Wartość środków trwałych wynosi […] zł. Z kolei strata za ostatni rok obrotowy według bilansu wyniosła /minus/ – […] zł. Stan rachunków bankowych na koniec miesiąca poprzedzających złożenie wniosku wskazuje dodatnie saldo i wynosi […] zł.
Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie stwierdził, co następuje:
Dyspozycja art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "ppsa" statuuje w postępowaniu sądowoadministracyjnym zasadę zgodnie, z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to, że każda ze stron postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również syndyk masy upadłości co do zasady ponosi koszty swojego udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym chyba, że przepis szczególny zwalnia ją od tego obowiązku. Stosownie do art. 246 ( 2 ppsa osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane: w zakresie całkowitym – gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (pkt 2). Wyrażone żądanie dotyczące zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym – art. 245 § 3 ppsa.
Jak wynika ze złożonego wniosku syndyk masy upadłości dysponuje środkami finansowymi zgromadzonymi na kontach bankowych znacznie przekraczającymi koszty tego postępowania. Tym samym brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględniania złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy.
Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ppsa postanowiono jak na wstępie.

Uzasadnienie wyroku