I SA/Lu 673/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-10-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Sędziowie:
Erwin Srebrny /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Erwin Srebrny po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia […] 2009 r., nr […] w przedmiocie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego – na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych; postanawia: przyznać W.P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości.
Uzasadnienie: W.P. po uzupełnieniu braków złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.
Z uzasadnienia wniosku wynika, iż praca w gospodarstwie rolnym o powierzchni
[…] ha ([…]ha przeliczeniowe) stanowi jego jedyne źródło utrzymania. Szacunkowy dochód roczny tego gospodarstwa wynosi około […] zł. We wspólnym gospodarstwie domowym poza wnioskodawca pozostaje jedynie jego […] letnia matka uzyskująca dochody z tytułu emerytury w wysokości […] zł. Majątek skarżącego poza ww. gruntem stanowi dom o powierzchni […] m2 (pow. użytkowa to […] m2) oraz budynki inwentarskie (obora, stodoła).
Referendarz sądowy rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy
stwierdził, co następuje:
Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "ppsa" przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Strona skarżąca wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosła o przyznanie prawa w zakresie częściowym – art. 245 § 3 ppsa.
W ocenie referendarza sądowego (mimo braku wykazania wydatków na utrzymanie) przedstawione przez stronę skarżącą oświadczenie wskazujące na jej obecną sytuację materialną dają podstawy do przyjęcia, iż wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść obecnych i przyszłych kosztów postępowania – na które składają się: kwota wpisu sądowego od wniesionej skargi, którego wysokość wynosi 200 zł, a także pozostałe koszty sądowe, które mogą ale nie muszą wystąpić tzn. ewentualna opłata kancelaryjna w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia
z uzasadnieniem oraz potencjalny wpis od skargi kasacyjnej, który wynosi połowę wpisu od skargi nie mniej jednak niż 100 zł – bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Uzasadnienie wyroku