I SA/Wr 1656/09 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Przyznano prawo pomocy co do całości wniosku
Sędziowie:
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu – Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.
Uzasadnienie: Skarżący, wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata uzasadniając, że jest w stanie depresyjnym, spieniężył posiadane akcje w latach 2006/2007, w tym okresie chorował na […] i był bezrobotny. Wszystkie uzyskane środki ze sprzedaży akcji przeznaczył na wyżywienie, leczenie, remont i wyposażenie mieszkania. W 2009 r. miał złamany kręgosłup, obecnie ubiega się o rentę.
W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie, nie posiada jakichkolwiek nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Jego jedynym dochód pochodzi z MOPS w wysokości 400 zł.
Do wniosku załączone zostało zaświadczenie z dnia 30 października 2009 r. o statusie skarżącego jako bezrobotnego od 19 maja 2008 r., bez prawa do zasiłku oraz zaświadczenie z MOPS z 5 listopada 2009 r. o skorzystaniu przez A. J. w październiku 2009 r. z pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego w kwocie 400 zł. Do akt sprawy przedłożone też zostało zaświadczenie o toczącym się przed Sądem Okręgowym we W. postępowaniu o rentę z tytułu niezdolności do pracy, w którym zapadł wyrok w dniu 11 maja 2009 r. (nieprawomocny) oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z którego wynika, że wnioskodawca może wykonywać pracę niewymagającą dużego wysiłku fizycznego i przebywania w długotrwałej wymuszonej pozycji ciała.
Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego, czyli w zakresie całkowitym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.
Skarżący powyższe wykazał.
Jego jedynym dochodem na dzień złożenia wniosku (9.11.2009 r.) jest zasiłek MOPS w wysokości 400 zł. Kwota taka nie zapewnia pokrycia nawet podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie i utrzymanie mieszkania. Poza tym wnioskodawca, ze względów zdrowotnych i wiek (ur. w […]), może napotykać trudności z zatrudnieniem.
Z powyższych względów wniosek należało uznać jako uzasadniony i w związku z tym, na podstawie art. 245 § 2, art. 246 § 1 pkt 1 i 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku