II FSK 931/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Sygn. powiązane: I SA/Kr 1826/06
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-06-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bogusław Gruszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Ludmiła Jajkiewicz
Stanisław Bogucki

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Gruszczyński (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki, WSA del. Ludmiła Jajkiewicz, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej G. K. S.A. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1826/06 w sprawie ze skargi G. K. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 21 września 2006 r. nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od G. K. S.A. w K. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku