I SA/Kr 1476/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Maja Chodacka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maja Chodacka po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o. o. z siedzibą w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok postanawia: -umorzyć postępowanie sądowe-
Uzasadnienie: Pismem z dnia 2 listopada 2009r. strona skarżąca A. sp. z o. o. z siedzibą w M. cofnęła złożoną uprzednio skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 31 lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 rok.
Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wobec skutecznego cofnięcia skargi przez stronę skarżącą, postępowanie należało umorzyć.

Uzasadnienie wyroku