I SA/Łd 391/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-05-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogusław Klimowicz /sprawozdawca/
Teresa Porczyńska
Tomasz Adamczyk /przewodniczący/

Sentencja

Dnia 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Sędziowie: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz(spr.) Sędzia NSA Teresa Porczyńska Protokolant: Agnieszka Kerszner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2009 roku sprawy ze skargi M. C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności złożonego odwołania od decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. 1. oddala skargę; 2. przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi J. Z. kwotę 240 (dwieście czterdzieści ) złotych plus należny podatek od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 17 zł (siedemnaście) złotych stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictwa.

Uzasadnienie wyroku