III SA/Lu 476/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2009-10-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata
Sędziowie:
Anna Puton-Mazurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie – Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. H. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. H. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia […] Nr […] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia : przyznać J. H. prawo pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.
Uzasadnienie: Wnioskiem o przyznanie prawa pomocy złożonym na urzędowym formularzu 12 listopada 2009r., skarżący zwrócił się o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, że ponosi duże wydatki na leczenie w związku ze złym stanem zdrowia swoim i żony, a także wydatki na utrzymanie domu, w którym zamieszkuje. Wskazał, że nie stać go na poniesienie kosztów postępowania, gdyż wraz z małżonką utrzymują się ze świadczeń rentowych.
Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził, co następuje:
Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ustawy p.p.s.a.).
Mając na uwadze sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną skarżącego wykazaną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy stwierdzić należy, że wniosek o przyznanie prawa pomocy w całkowitym zakresie zasługuje na uwzględnienie.
Skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i studiującą córką. Nie posiada żadnego majątku nieruchomego jak również żadnych zasobów finansowych. Dom w którym zamieszkuje wraz z działką o pow. […] ha należy do córki skarżącego, która obecnie kształci się na studiach w odległym od miejsca zamieszkania mieście. Na dochód rodziny w łączne kwocie […] zł brutto miesięcznie składa się renta skarżącego w wysokości […] zł i renta żony w wysokości […] zł. Według oświadczenia skarżącego córka nie uzyskuje żadnych dochodów i pozostaje na utrzymaniu rodziców. Zatem miesięczny dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie skarżącego wynosi […] zł brutto.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności (niski dochód rodziny, brak oszczędności i majątku, który mógłby posłużyć uzyskaniu środków pieniężnych na sfinansowanie kosztów postępowania), istnieją podstawy do uznania, że skarżący nie jest w stanie uiścić jakichkolwiek kosztów toczącego się postępowania, co uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.
Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 orzeczono jak na wstępie.

Uzasadnienie wyroku