I SA/Łd 722/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-08-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Zwolniono od kosztów sądowych
Sędziowie:
Małgorzata Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 13 listopada 2009 roku Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Krzysztofa B. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] Nr […] w przedmiocie: odmowy wznowienia postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2004 roku do września 2005 roku p o s t a n a w i a: przyznać skarżącemu K. B. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: W dniu 24 lipca 2009 roku K.B wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] odmawiającą wznowienia postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2004 do września 2005 roku. W skardze zawarty był wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
Ze złożonego na urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach oraz dodatkowych informacji udzielonych na wezwanie sądu wynika, że K.B. samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, od października 2007 roku pozostaje osobą bezrobotną zaś od 1 listopada 2008 roku utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Skarżący jest właścicielem domu o powierzchni 128 m2 oraz samochodu Honda rocznik 2001 wartości około 15.000 zł Majątek skarżącego jest zajęty hipoteką kaucyjną na rzecz banku A. S.A. oraz hipoteką przymusową na rzecz urzędu skarbowego. Urząd skarbowy dokonał zajęcia rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego na kwotę 1.800.000 zł. Obecnie źródłem utrzymania skarżącego jest pomoc rodzinny (ojca oraz córki) która sprowadza się głównie do zapewnienia wyżywienia. Do wniosku skarżący dołączył decyzje o uznaniu za osobę bezrobotną i utracie prawa do zasiłku oraz zawiadomienia o zajęciu rachunków bakowych.
Referendarz sądowy zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.
We wniosku o przyznanie prawa pomocy K. B. wskazał, iż samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, którego jedynym źródłem utrzymania jest aktualnie pomocy rodziny. Skarżący jest właścicielem domu o powierzchni 128 m2 oraz samochodu Honda rocznik 2001 wartości około 15.000 zł. Majątek skarżącego jest zajęty hipoteką kaucyjną na rzecz banku A S.A. oraz hipoteką przymusową na rzecz urzędu skarbowego. Urząd skarbowy dokonał zajęcia rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego na kwotę 1.800.000 zł. Uwzględniając powyższe oraz treść art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało uznać, że skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania dlatego zasadnym jest przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w sprawie.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.
M.K.

Uzasadnienie wyroku