III SA/Lu 494/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Data:
2009-10-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym, poprzez ustanowienie adwokata
Sędziowie:
Anna Puton-Mazurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie – Anna Puton – Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia […] , Nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek postanawia: przyznać R. G. prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.
Uzasadnienie: W złożonej skardze skarżąca wystąpiła jednocześnie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. Wezwana do złożenia wniosku o prawo pomocy na urzędowym formularzu, skarżąca w terminie nadesłała wypełniony formularz zakreślając, iż wnosi o ustanowienie adwokata. Do wniosku strona załączyła zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w […] z 9 listopada 2009r. oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w […] z 22 października 2009r.; zaświadczenia Urzędu Gminy […] z 5 listopada 2009r.; zaświadczenia Urzędu Skarbowego w […] z dnia 9 listopada 2009r. dotyczące R. G.; zaświadczenia Urzędu Skarbowego w […] z dnia 9 listopada 2009r. dotyczące K. G.; protokołu z […] w sprawie oszacowania strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych powodzią; dwóch zaświadczeń lekarskich z dnia 5 listopada 2009r., faktury VAT nr […] z 19 października 2009r. na zakup leków.
Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy referendarz sądowy stwierdził, co następuje:
Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Żądanie strony dotyczące przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 ( 3 ustawy p.p.s.a.)
Mając na względzie sytuację materialną, rodzinną i zdrowotną skarżącej wykazaną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz załączonych dokumentach uznać należy, że wniosek strony o ustanowienie adwokata zasługuje na uwzględnienie.
Skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, który posiada gospodarstwo rolne o pow. […] ha fizycznych (tj. […] ha przeliczeniowych) oraz […] […] dom o pow. […] m2. Skarżąca jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia […] (zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w […] z 9 listopada 2009r.). Głównym źródłem utrzymania rodziny jest gospodarstwo rolne, z którego dochód roczny wynosi […] zł, co potwierdza załączone zaświadczenie Urzędu Gminy […] z dnia 5 listopada 2009r. Strona oraz jej mąż nie posiadają innych nieruchomości, jak również żadnych zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych. Z powodu trudnej sytuacji materialnej skarżąca uzyskała prawo do zasiłku okresowego /na okres od […] do […]/ w kwocie […] zł (decyzja GOPS w […] z 22 października 2009r.). Według zaświadczeń urzędu skarbowego wystawionych 9 listopada 2009r., zarówno skarżąca jak i jej mąż nie uzyskali w 2008r. dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto skarżąca wymaga systematycznego leczenia w poradni […] z powodu urazu […] w […] 2008r. (zaświadczenie lekarskie z 5 listopada 2009r.), co wiąże się z ponoszeniem wydatków na zakup leków (faktura VAT na zakup leków z 19 października 2009r.)
Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności (niski dochód rodziny, korzystanie z pomocy opieki społecznej a także brak majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków pieniężnych na sfinansowanie kosztów postępowania, uznać należy, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania w zakresie wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Powyższe prowadzi do wniosku, że strona znajduje się w sytuacji uprawniającej do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata.
Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 258 § 1
i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Uzasadnienie wyroku