II SA/Gl 872/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-09-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Rafał Wolnik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg A.J., D.D. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […], nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia: odrzucić skargi.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] pełnomocnik skarżących A.J. i D.D. (wspólników spółki cywilnej Firmy A w T.) radca prawny K.P. wniósł, za pośrednictwem organu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […], nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym.
Do skarg nie został dołączony dowód uiszczenia wpisu stałego od skarg w kwocie 100,00 zł, a wpis nie wpłynął do tut. Sądu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm zwana dalej p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.
Z kolei art. 221 p.p.s.a stanowi, iż pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.
Jak wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżenia aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym 100,00 zł.
Oznacza to, że adwokat lub radca prawny ma obowiązek uiszczenia wpisu stałego w poprawnej wysokości bez wezwania Sądu. Nadto zgodnie z art. 219 § 2 ww. ustawy opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.
Mając na uwadze treść powyższych unormowań opłacenie wpisu stałego od skargi przez fachowego pełnomocnika w wymaganej wysokości i w prawidłowy sposób, bez odrębnego wezwania, jest warunkiem dopuszczalności skargi, a uchybienie w jego opłaceniu, nie podlega usunięciu w trybie uzupełnienia braków skargi. W rozpoznawanej zaś sprawie radca prawny K.P. wniósł, w imieniu skarżących, do tut. Sądu skargi nie uiszczając wpisu stałego od tych skarg.
Kierując się powyższymi względami Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na mocy art. 221 p.p.s.a. w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku