II OZ 126/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6135 Odpady
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: II SA/Kr 1259/08
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-01-28
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Zofia Flasińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA – Zofia Flasińska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. M. i J. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 1259/08 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. M. i J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia […] października 2008 r. nr […] w przedmiocie usunięcia odpadów postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Zarządzeniem z 18 grudnia 2008 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał M. M. i J. M. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia […] października 2008 r. w przedmiocie usunięcia odpadów. Zgodnie z powyższym zarządzeniem, skarżący zostali wezwani do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).
Na to zarządzenie M. M. i J. M. złożyli zażalenie wnosząc o jego uchylenie. Podnieśli, że powinni zostać zwolnieni w całości z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Powyższe uzasadnili obszernym przedstawieniem historii konfliktu sąsiedzkiego oraz wskazaniem przyczyn, z powodu których materiałów (gruzu i złomu) zgromadzonych na terenie działki nie można określić mianem odpadów.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.
Szczegółowe zasady pobierania wpisu w sprawach sądowoadministracyjnych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 3 tego rozporządzenia w sprawach z zakresu ochrony środowiska i przyrody pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł.
W rozpoznawanej sprawie skarżący wnieśli skargę na decyzję utrzymującą w mocy decyzję nakazującą usunięcie, stosownie do art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), odpadów zgromadzonych na terenie ich działki. Skoro więc skarga została wniesiona w sprawie, której przedmiotem jest kontrola prawidłowości wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska i przyrody, to wysokość wpisu sądowego, do którego uiszczenia zobowiązani zostali solidarnie skarżący, wynikała z prawidłowo wskazanej w zaskarżonym zarządzeniu normy § 2 ust. 3 pkt 3 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.
W sytuacji wymogu uiszczenia wpisu sądowego od skargi, jedyną formą zniesienia (wyłączenia) obowiązku poniesienia kosztów sądowych jest przyznanie stronie, na jej wniosek, prawa pomocy. Skoro skarżący nie wystąpili o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, nieuiszczenie należnego wpisu sądowego będzie skutkować odrzuceniem skargi na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a.
Zauważyć jednocześnie należy, że w niniejszym postępowaniu zażaleniowym przedmiotem kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego jest wyłącznie prawidłowość zarządzenia wzywającego skarżących do uiszczenia należnego wpisu od skargi. Z tej przyczyny wszelkie kwestie wychodzące poza zakres niniejszego postępowania zażaleniowego, pozostają poza oceną Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjne na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku