II SA/Kr 397/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-03-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Sprostowano uzasadnienie wyroku
Sędziowie:
Krystyna Daniel /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.T. na decyzję Wojewody z dnia 16 grudnia 2008 r., nr […] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: dokonać sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 397/09, w ten sposób, że: w uzasadnieniu wyroku na stronie 5 w wierszu 10 od góry, w miejsce zdania "Rozpatrywana skarga nie zasługuje na uwzględnienie" wpisać zdanie "Skarga jest zasadna chociaż nie wszystkie zarzuty w niej podniesione zasługują na uwzględnienie."
Uzasadnienie: Zgodnie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.
Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie-zaistniała podstawa do sprostowania uzasadnienia wyroku z dnia 10 sierpnia 2009 r., albowiem zdanie podlegające sprostowaniu nie korespondowało z wywodami Sądu wyrażonymi zarówno w uzasadnieniu ustnym podjętego rozstrzygnięcia, jak i w sporządzonym z urzędu uzasadnieniu pisemnym i stanowiło wynik oczywistej omyłki.
Z powyższych względów, na podstawie art. 156 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku