II SAB/Kr 22/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: II OZ 554/ 09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-04-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Brachel – Ziaja /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel – Ziaja po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie przywrócenia oświetlenia ul. [….] w K. do stanu zgodnego z prawem postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.
Skarżący wnosząc skargę nie uiścił opłaty. Na skutek przeprowadzenia postępowania w przedmiocie przyznania skarżącemu prawa pomocy, zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA z dnia 30 czerwca 2009 r. sygn. akt II OZ 554/09, skarżący został zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu w połowie. W związku z tym zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2009 r. J.T. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 50 zł należnego od skargi. Wpis ten winien zostać uiszczony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 4 września 2009 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący wpisu nie uiścił.
Z powyższych względów ich skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powołany przepis stanowi bowiem, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Uzasadnienie wyroku