II SO/Kr 11/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-04-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
odrzucono wniosek
Sędziowie:
Wojciech Jakimowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny […] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. postanawia wniosek odrzucić.
Uzasadnienie: W dniu 24 kwietnia 2009 r. A. P. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o nałożenie grzywny na […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w związku z nieprzekazaniem przez ten organ w terminie jej skargi na decyzję z dnia 16 marca 2009 r., znak: […].
Pismami z dnia 17 września 2009 r. skarżąca – w oparciu o § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193) – została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi oraz o uzupełnienie braków formalnych wniosku poprzez dołączenie jednego egzemplarza odpisu tego wniosku.
Powyższe wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 23 września 2009 r. (potwierdzenie odbioru w aktach sprawy). Termin do wniesienia opłaty i usunięcia braków formalnych wniosku upłynął w dniu 30 września 2009 r. (środa).
Skarżąca nie uzupełniła braków fiskalnych i formalnych złożonego wniosku.
Zgodnie z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Skoro pomimo wezwania skarżąca nie uiściła wpisu, nie wystąpiła także z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty sądowej, przeto skargę należało odrzucić, zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz.1270 z późn. zm.) stanowiącym, iż skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z kolei ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku zaistniały podstawy do jego odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz.1270), zgodnie z którym sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku