II SA/Kr 1102/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Brachel – Ziaja /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel – Ziaja po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.J. , E.J. i F.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 19 maja 2009 r. znak [….] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Stosownie do przepisu art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.
Skarżący D.J. , E.J. i F.J. wnosząc skargę nie uiścili opłaty. W związku z tym zarządzeniem z dnia 14 lipca 2009 r. zostali wezwani do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł należnego od skargi, przy czym E.J. i F.J. zostali wezwani do uiszczenia wpisu solidarnie. Wpis ten winien zostać uiszczony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono D.J. w dniu 28 lipca 2009 r., natomiast E.J. i F.J. doręczono w dniu 30 lipca 2009 r. Mimo upływu zakreślonego terminu żaden ze skarżących wpisu nie uiścił.
Z powyższych względów ich skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powołany przepis stanowi bowiem, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Uzasadnienie wyroku