II SA/Kr 1417/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Krystyna Daniel /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C.B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 30 czerwca 2009 r., znak: […] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę
Uzasadnienie: Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia […] września 2009 r. skarżąca C.B. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi oraz przedłożenie 4 egzemplarzy odpisu skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, natomiast na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia […] września 2009 r. stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi w wysokości 500 zł. Wezwania zawierały pouczenie, że nie uiszczenie wpisu, czy też nie uzupełnienie braku skargi w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania, skutkować będzie odrzuceniem skargi.
Wezwania zostały prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 25 września 2009 r. Mimo upływu zakreślonego terminu zarządzenia nie zostały wykonane. Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – dalej ppsa, skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Jednocześnie art. 58 § 1 pkt 3 ppsa stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, należało orzec jak w sentencji postanowienia

Uzasadnienie wyroku