II SA/Kr 1455/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Brachel – Ziaja /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel – Ziaja po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.Z. na decyzję Wojewody [….] z dnia 24 czerwca 2009 r. znak [….] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: S.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody [….] z dnia 24 czerwca 2009 r. znak [….] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Skarga powyższa zawierała braki formalne, które uniemożliwiały nadanie jej dalszego biegu tj. nie zawierała podpisu skarżącego oraz brak było wystarczającej ilości odpisów skargi. Dlatego też zarządzeniem z dnia 23 września 2009 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia powyższych braków w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący został również wezwany, by w terminie 7 dni od otrzymania pisma pod rygorem odrzucenia skargi wniósł wpis sądowy od skargi w kwocie 500 zł.
Zaadresowana do skarżącego przesyłka zawierająca powyższe wezwania po dwukrotnym awizowaniu w dniach 30 września 2009 r. i 8 października 2009 r. powróciła z adnotacja urzędu pocztowego "zwrot – nie podjęto w terminie".
Zgodnie z art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w takim przypadku przyjmuje się fikcję doręczenia przesyłki z upływem ostatniego dnia czternastodniowego terminu, licząc od daty pierwszego awiza. W myśl powołanego przepisu należało uznać powyższe wezwanie za doręczone skarżącemu w dniu 15 października 2009 r.
Mimo upływu zakreślonego terminu S.Z. nie uzupełnił braków formalnych skargi, ani też nie uiścił wpisu sądowego. Z powyższych względów jego skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Pierwszy z powyższych przepisów stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z kolei art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. nakazuje odrzucić skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Uzasadnienie wyroku