II SA/Kr 1482/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia
Sędziowie:
Wojciech Jakimowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S., M. S. i M. S. na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 17 lipca 2009 roku, znak: […] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedstawienia ekspertyzy technicznej p o s t a n a w i a oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.
Uzasadnienie: W skardze z dnia 18 sierpnia 2009 roku (data nadania w urzędzie pocztowym) na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 17 lipca 2009 roku znak: […] E. S., M. S. i M. S. zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia złożonej w tej sprawie skargi.
Przedmiotowy wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części tego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Z powyższego wynika, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest odstępstwem od zasady, a w konsekwencji tego przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu nie powinny być interpretowane rozszerzająco. Potrzeba wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu powinna być przy tym wykazana przez skarżącego, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu pozostawione jest uznaniu Sądu i może nastąpić wyłącznie na wniosek skarżącego. Powyższemu ugruntowanemu już w orzecznictwie poglądowi dał wyraz Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 6 lutego 2009 r. II FZ 39/09 Lex nr 489786, w którym stwierdzono, że postanowienie sądu pierwszej instancji odmawiające na podstawie art. 61 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z powodu braku jakiegokolwiek uzasadnienia wniosku strony w tym zakresie, należy uznać za zgodne prawem. Nie można bowiem przyjąć, że w sytuacji, gdy skarżący nie wskazuje we wniosku ani na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ani tych przesłanek w ogóle nie uzasadnia, to obowiązkiem sądu jest poszukiwanie tych okoliczności.
Żadna z przesłanek mogących uzasadniać wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia nie została przez skarżących wskazana, a tym bardziej uprawdopodobniona, a zdaniem Sądu przesłanki te w przedmiotowej sprawie nie zachodzą.
W związku z powyższym wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia Sąd uznał za nieuzasadniony, a tym samym należało ten wniosek oddalić na podstawie art. 61 § 3 i § 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku