I SA/Lu 344/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-06-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Uchylono postanowienie I i II instancji
Sędziowie:
Wiesława Achrymowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Kwiatek, Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz (spr.),, Sędzia WSA Wojciech Kręcisz, Protokolant Referent stażysta Julita Urbaś, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 października 2009 r. sprawy ze skargi Banku A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie określenia wysokości kwoty nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia […], nr […]; II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz Banku A. kwotę […] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku