I SA/Lu 649/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego aktu
Sędziowie:
Irena Szarewicz-Iwaniuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz, Sędziowie WSA Krystyna Czajecka-Szpringer,, NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk (sprawozdawca), Protokolant Stażysta Radosław Kot, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 listopada 2009 r. sprawy ze skargi W. Ż. na ocenę wydaną przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości z dnia […] nr […] w przedmiocie projektu I. stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo; II. przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. III. Zasądza od Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na rzecz W. Ż. kwotę […] tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie: W dniu 5 października 2009r. A wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rozstrzygnięcie protestu z dnia 21 września 2009r. w sprawie sygn. akt […]
W uzasadnieniu skargi podała, że w dniu 14 maja 2009r. firma A złożyła w […] Agencji Wspierania Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie pt. "Wzrost konkurencyjności firmy A, poprzez zakup innowacyjnego sprzętu nagłośnieniowego" w odpowiedzi na konkurs nr 01/PROWL/1.1/2009 w ramach Osi Priorytetowej I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania/Poddziałania 1.1 RPO WL 2007-1013. Wniosek został zarejestrowany pod nr ewidencyjnym […]. Wniosek – po dokonaniu oceny formalnej – został odrzucony, zaś złożony protest uznany za niezasadny.
Skarżąca wskazała, że powodem negatywnego rozpatrzenia protestu było posługiwanie się przez firmę nr PKD 90.02.Z – "Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych". Taki jest jednak profil działalności jej firmy i rodzaj opisanego we wniosku projektu inwestycyjnego. Usługi, które świadczy firma na rzecz innych podmiotów gospodarczych, to m.in. nagłaśnianie koncertów, oświetlenie koncertów, wynajem sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego, wynajem sceny z zadaszeniem, usługi dla radia i telewizji w zakresie dystrybucji sygnału audio, kompleksowa obsługa techniczna imprez plenerowych. Jej firma nie jest firmą z sektora turystycznego, nie świadczy żadnych usług turystycznych, ani dla osób fizycznych, ani dla firm. Projekt całkowicie wpisuje się w cel działania 1.1, którym jest "zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województwa lubelskiego".
Podała, że wg […]AWP, dofinansowanie nie mogło być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie projektów z zakresu ochrony środowiska oraz sektora turystycznego, które są wspierane w ramach działania 1.4 i 1.5 PRO.
W jej ocenie, przedstawiony przez nią opis projektu wskazuje, że nie jest on projektem ani z zakresu sektora turystycznego, ani z zakresu ochrony środowiska. Przepisy, na które powołuje się […]AWP, tj. art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w żaden sposób nie przesądzają o uznaniu protestu za bezzasadny.
W ocenie skarżącej, w dokumencie "Rodzaje działalności gospodarczej kwalifikujące się do wsparcia w ramach I Osi Priorytetowej Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki RPO WL 2007-2013, wg kodów PKD 2007" występuje zapis: "W ramach I Osi Priorytetowej /…/ o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa realizujące projekty w sektorze turystyki i rekreacji wg poniższych kodów PKD 2007", co wskazuje, że projektem kwalifikującym się do działania 1.5 może być projekt, który spełnia łącznie 2 warunki: jest projektem sektora turystyki i rekreacji, a przedsiębiorstwo musi posiadać wyszczególniony w dokumencie nr PKD. Przedłożony przez nią projekt nie jest więc projektem z zakresu sektora turystycznego, wspieranego w ramach działania 1.5 RPO WL 2007-2013. Ponadto projekty z zakresu sektora turystycznego wspierane w ramach poddziałania 1.5. PRO wg "Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych /…/ – Uszczegółowienie programu", są wymienione na str. 36-37, a złożony przez nią Projekt nie zalicza się do żadnego z nich, a zatem nie może być uznany za turystyczny, nie podlega więc wykluczeniu w ramach Działania 1.1.
Skarżąca podkreśliła, że Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., a także inne istniejące akty prawne, nie wykluczają możliwości składania przez podmioty posiadające nr PKD 90.02.Z wniosków o dofinansowanie w innych działaniach niż dotyczących wyłącznie sektora turystyki. Nie jest więc trafne stanowisko […]AWP, że powyższe Rozporządzenie w sposób jednoznaczny określa zakres projektów uznawanych za realizowane w sektorze turystyki. Usługa nagłaśniania koncertów nie ma nic wspólnego z turystyczną, jak np. usługa zakwaterowania, związana z wyżywieniem, itp. Interpretacja dokonana przez […]AWP w rozstrzygnięciu protestu jest odosobniona i prezentowana jedynie przez […]AWP.
W oparciu o powyższe, skarżąca wnosiła o uznanie skargi za uzasadnioną i skierowanie wniosku do dalszej oceny formalnej i merytorycznej w ramach konkursu Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania/ Poddziałania 1.1 RPO WL 2007-2013.
W odpowiedzi na skargę […] Agencja Wspierania Przedsiębiorczości wnosiła o oddalenie skargi.
Podkreśliła, że wniosek skarżącej został odrzucony po dokonaniu oceny formalnej, bowiem projekt objęty wnioskiem nie występuje na liście projektów możliwych do zrealizowania w ramach Działania 1.1, a kod PKD wskazany we wniosku znajduje się na liście rodzajów działalności gospodarczej kwalifikującej się do wsparcia w ramach Działania 1.5 RPO WL w latach 2007-2013.
Wskazała, że przepis art. 87 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, iż z zastrzeżeniem odstępstw przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie i przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub gałęziom produkcji, jest niegodna ze wspólnotowym rynkiem w zakresie w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.
Wyłączenia od przywołanej zasady (oraz regulacji objętej art. 88 TWE) wprowadza Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnotowym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i art. 88 Traktatu (Dz. U. L 214 z 9.08.2008r. str. 3-47).
W pkt 5 Preambuły powołane rozporządzenie wskazuje, że: "wyłączenie na mocy min. rozporządzenia powinno dotyczyć każdej pomocy spełniającej wszystkie odpowiednie warunki nin. rozporządzenia oraz każdego programu pomocy pod warunkiem, że każda pomoc indywidualna, jaka mogłaby zostać przyznana w ramach tego programu, spełnia wszystkie odpowiednie warunki niniejszego rozporządzenia. Każdy indywidualny środek pomocy przyznany na mocy niniejszego rozporządzenia powinien zawierać wyraźne odesłanie do odpowiednich przepisów rozdziału II oraz do aktu prawa krajowego będącego podstawą prawną tego środka pomocy".
Ww. rozporządzenie Nr 800/2008 stosowane jest w zakresie pomocy regionalnej (art.1 ust.1). Wprowadza ono legalną definicję "turystyki" w zakresie udzielania pomocy przez państwa członkowskie. Definicja ta stanowi, że obejmuje obszary działalności zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 2, w tym pkt d NACE 90: "Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką" (art. 2 pkt.25 rozporządzenia).
Rozporządzenie (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. U.L393/1 z dn. 30.12.2006) opisuje kod 90.02 jako: "Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych". Definicja przyjęta w treści powszechnie obowiązującego na terenie Wspólnoty Rozporządzenia Komisji w sposób jednoznaczny i zupełny określa zakres projektów uznawanych za realizowane w sektorze turystyki.
Błędne jest stanowisko skarżącej, iż Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 nie wyklucza w żadnym przypadku możliwości składania przez podmioty posiadające nr PKD 90.02.Z wniosków o dofinansowanie w innych działaniach, niż dotyczące sektora turystyki, skoro przedmiot regulacji powołanego rozporządzenia nie obejmuje zasad realizacji programów operacyjnych, a jedynie zasady udzielania dozwolonej pomocy publicznej. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 upoważnia właściwe instytucje Zarządzające do określenie zakresu projektów, dofinansowywanych w ramach danego programu operacyjnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa […] na lata 2007-2013, przyjęty przez Komisję na podstawie art. 32 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 w dniu 2.10.2006r., w sposób wyraźny rozgranicza w ramach I Osi Priorytetowej projekty polegające na wsparciu inwestycyjnym sektora MPŚ oraz projekty z zakresu turystyki. Treść URPO, opisując projekty możliwe do realizacji w ramach Działania 1.1 RPO WL na lata 2007-2013, stanowi expressis verbis, że dofinansowanie nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie projektów z zakresu ochrony środowiska i sektora turystycznego, wspieranych w ramach Działania 1.4 i 1.5 RPO (str.19). Wykluczenie takie wprowadzone zostało na podstawie art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zw. z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. Skarżąca określiła projekt objęty wnioskiem nr 01.09-WND-rplu.01.01.00-06-203/09 kodem PKD 90.02.Z, który w świetle dokumentów programowych RPO WL na lata 2007- 2013 podlega wsparciu w ramach Działania 1.5.
Analogiczne do przedstawionych wyżej rozwiązania zawierają też: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, stąd twierdzenia skarżącej odnoszą się do jej stanu wiedzy, a nie stanu rzeczywistego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga wniesiona został w terminie, bowiem protest rozstrzygnięty został w dniu 21 września 2009r., zaś skarga złożona została bezpośrednio do WSA w Lublinie w dniu 5 października 2009r.(k.-2), a zatem z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 30 c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712) i nie posiadała innych braków skutkujących pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.
W pierwszej kolejności wskazania zatem wymaga, że na podstawie art. 30 e powołanej wyżej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 z wyłączeniem art. 52-54, art. 61 § 3-6, art.115-122, art.146, art. 150 i 152 tej ustawy. Tak więc pozostałe przepisy ustawy dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi będą miały zastosowanie odpowiednie. W takiej sytuacji, przepis art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawa prawną, będzie miał odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie.
Z powołanego przepisu wynika zarówno uprawnienie jak i obowiązek wyjścia Sądu I instancji poza zarzuty, wnioski oraz podstawę prawną rozpatrywanej skargi.
Mając to na uwadze podnieść należy, że zgodnie ze szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […] na lata 2007-2013 – Uszczegółowienie Programu 1.4.1. "Tryb dokonywania wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje oraz Osi Priorytetowej II: Infrastruktura ekonomiczna", za przeprowadzenie procesu wyboru projektów jest odpowiedzialna Instytucja Pośrednicząca II stopnia/ Wdrażająca, której funkcję pełni […] Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.
Proces wyboru projektów składa się z następujących etapów: ogłoszenie konkursu, nabór wniosków, ocena wniosków, podjecie decyzji o dofinansowaniu projektu, ogłoszenie wyników konkursu, podpisanie umowy.
Po zakończeniu naboru wniosków Oddział Oceny Projektów […]AWP przystępuje do oceny. Ocena wniosków obejmuje ocenę formalną i merytoryczną. Po dokonaniu oceny formalnej OOP […]AWP podejmuje decyzję o przekazaniu wniosku o dofinansowanie projektu do dalszej oceny, odrzuceniu wniosku lub skierowaniu wniosku do uzupełnienie lub poprawy stwierdzonych w nim braków i/lub błędów. Wnioski poprawne pod względem formalnym są następnie poddawane ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów (KOP).
Jak zaś wynika z procedury dotyczącej naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […], określonej Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa […] na lata 2007-2013, wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy poddawane są ocenie formalnej w oparciu o kryteria brzegowe (dopuszczające) i kryteria poprawności. Pierwszym etapem oceny formalnej wniosku jest sprawdzenie, czy wniosek spełnia wszystkie kryteria brzegowe (dopuszczające) zawarte w karcie oceny formalnej. Kryteria te muszą być spełnione bezwarunkowo, a ich niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy projekt spełnia kryteria brzegowe podlega ocenie w oparciu o kryteria poprawności. Po dokonaniu oceny formalnej wniosku, wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu wniosku do oceny merytorycznej lub o odrzuceniu wniosku – pismo informujące o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.
Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania na dowolnym etapie oceny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach rozpatrzenia jego wniosku, może złożyć pisemny protest.
Z akt wynika, że kryteria formalne – dopuszczające wniosku złożonego przez skarżącą weryfikowane były przez M. F. S. oraz R. G., którzy dokonali oceny, że wniosek skarżącej nie spełnia kryteriów formalnych poprawności, a ocena ta zatwierdzona została przez Dyrektora Agencji Wspierania Przedsiębiorczości – R. S. (vide – karta oceny formalnej str. 2), która też podpisała pismo z dnia 20 sierpnia 2009r. informujące skarżącą o odrzuceniu wniosku.
Wniesiony przez skarżącą pisemny protest rozpatrzony został negatywnie, zaś rozstrzygnięcie protestu podpisała Dyrektor Agencji Wspierania Przedsiębiorczości R. S.
Z art. 30 b ust. 3 powołanej wyżej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynika, że w rozpatrzeniu środków odwoławczych nie mogą brać udziału osoby, które na jakimkolwiek etapie dokonywały czynności związanych z określonym projektem, w tym były zaangażowane w jego ocenę.
Przez sformułowanie zawarte w powołanym przepisie " na jakimkolwiek etapie postępowania" należy rozumieć każdy etap postępowania konkursowego, tzn. począwszy od formalnego badania wniosku, a skończywszy na merytorycznej jego ocenie. Pokreślenia wymaga, iż w analizowanym przepisie mowa jest o dokonywaniu czynności związanych z określonym projektem, a więc zakres wyłączenia jest bardzo szeroki. Z ww. przepisu wynika, że z rozpoznania protestu są wyłączone z mocy ustawy wszystkie osoby, które dokonywały w toku dotychczasowego postępowania jakichkolwiek czynności związanych z projektem złożonym przez dany podmiot, w tym (także) na etapie jego oceny, czy to formalnej, czy merytorycznej (a nie tylko czynności na etapie jego oceny).
Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że omawiana regulacja "ma na celu zapewnienie maksimum obiektywizmu przy rozpatrywaniu środka odwoławczego".
W rozpoznawanej sprawie nie może zatem chodzić o wyłączenie od rozpoznania protestu jedynie tej osoby, która brała udział w merytorycznej ocenie projektu złożonego przez skarżącą, jak to sugeruje Agencja, bowiem taki wniosek pozostaje w sprzeczności z treścią powołanego art.30 b ust. 3 ustawy.
Skoro R. S. niewątpliwie dokonywała czynności związanych z projektem złożonym przez skarżącą przed rozpoznaniem protestu (akceptowała wynik oceny formalnej – dopuszczającej wniosku, podpisała pismo informujące skarżącą o odrzuceniu wniosku), a następnie złożony przez skarżącą protest rozpatrzyła, to do rozpatrzenia protestu doszło z naruszeniem art. 30b ust. 3 powołanej ustawy.
Stosownie do art. 30c ust. 3 pkt. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w wyniku rozpatrzenia skargi /…/, sąd może uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję zarządzającą lub pośredniczącą.
W takiej sytuacji, skoro ocena projektu skarżącej na etapie rozpatrzenia protestu dokonana została z naruszeniem art. 30b ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na podstawie art. 30 c ust. 3 pkt 1 tej ustawy w zw. art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.
Orzeczenie o kosztach postępowania znajduje uzasadnienie w art. 200 w zw. z art. 205 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku