II FSK 855/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Sygn. powiązane: I SA/Go 865/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-05-16
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bogusław Dauter /przewodniczący/
Ludmiła Jajkiewicz
Stefan Babiarz /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędziowie NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), WSA del. Ludmiła Jajkiewicz, Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2008 r. sygn. akt I SA/Go 865/07 w sprawie ze skargi Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 2 lipca 2007 r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków restrukturyzacji 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Z. na rzecz Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. kwotę180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku