II FSK 901/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Sygn. powiązane: III SA/Wa 2182/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2008-05-28
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sędziowie:
Aleksandra Wrzesińska- Nowacka
Krystyna Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Stanisław Bogucki

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Nowak (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Stanisław Bogucki, NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Protokolant Paweł Koluch, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2182/07 w sprawie ze skargi K. C. sp. z o.o. z siedzibą w B. na postanowienie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r., nr […] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od K. C. sp. z o.o. z siedzibą w B. na rzecz Ministra Finansów kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku