I SA/Bk 594/07 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2007-12-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Sędziowie:
Urszula Barbara Rymarska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych bądź częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […] października 2007 r. Nr […] w przedmiocie uchylenia i przekazania do ponownego rozpoznania decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2004 r. p o s t a n a w i a: oddalić wniosek.
Uzasadnienie: Pani A. S. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych bądź częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Wnioskodawczyni stwierdziła, że w obecnym stanie majątkowym nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wskazała, że nie dysponuje żadnymi oszczędnościami oraz wartościowymi przedmiotami. Ponadto we wniosku strona podała, że jest obciążona licznymi zobowiązaniami okresowymi, tj. pożyczką zaciągniętą w 2003 r. od dalszej rodziny w wysokości 153 tys. zł, pożyczką hipoteczną z 2005 r. – 90 tys. zł (okres spłaty 15 lat), kredytem konsumenckim zaciągniętym w 2005 r. na kwotę 30 tys. zł (okres spłaty 4 lata), kredytem konsumenckim zaciągniętym w 2007 r. na kwotę 21 tys. zł (okres spłaty 3 lata). Stąd też wszelkie dochody jakie uzyskuje, przeznaczane są w całości na spłatę powyższych zobowiązań. Skarżąca osiąga dochód miesięczny brutto
w wysokości 1.600 zł z tytułu umowy o pracę i 7.472,50 zł – z tytułu umowy ramowej na dostawę produktów rolnych. Z wniosku wynika, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami. Matka otrzymuje emeryturę w wysokości 716,95 zł brutto, ojciec – rentę inwalidzką w wysokości 734,88 zł. Majątek wnioskodawczyni stanowi dom o pow. 120 m2, nieruchomość rolna o pow. 2.8957 ha oraz samochód osobowy Fiat […] (współwłasność z ojcem).
Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił i zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych – gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
W ocenie Sądu dane przedstawione w niniejszym wniosku nie uzasadniają twierdzenia, że strona nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Na obecnym etapie postępowania sądowoadministracyjnego koszty sądowe sprowadzają się do wpisu sądowego
w wysokości 200 zł. Należy przy tym zauważyć, że wnioskodawczyni uzyskuje stały miesięczny dochód w postaci wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w kwocie 1.600 zł brutto oraz kwotę 7.472,50 zł – z tytułu umowy ramowej na dostawę produktów rolnych. Pozostaje w gospodarstwie domowym z rodzicami, którzy również uzyskują stały miesięczny dochód z tytułu emerytury i renty inwalidzkiej.
Fakt zaciągania pożyczek i kredytów bankowych nie przesądza jeszcze o tak trudnej sytuacji, która uniemożliwia partycypowanie strony w kosztach postępowania sądowoadministracyjnego. Z oświadczenia wnioskodawczyni wynika, że spłaca zaciągnięte kredyty. Ponadto uzasadnionym wydaje się wniosek, że uzyskanie kredytów bankowych, wiązało się z pozytywną oceną banku możliwości spłaty kredytu przez skarżącą.
W takim stanie rzeczy, przy miesięcznym dochodzie brutto w gospodarstwie domowym strony – 10.524,33 zł, należy stwierdzić, że przy rozsądnym planowaniu wydatków skarżąca będzie w stanie poczynić oszczędności w niewielkiej kwocie, pozwalające na pokrycie kosztów sądowych, które jak już wyżej zaakcentowano na tym etapie postępowania sprowadzają się do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł.
Podkreślania przy tym wymaga, iż zgodnie z poglądem utrwalonym
w doktrynie i orzecznictwie w przypadku, gdy strona będąca osobą fizyczną posiada jakiekolwiek środki majątkowe, powinna ona partycypować w kosztach postępowania, nawet gdyby miało to nastąpić z uszczerbkiem dla utrzymania koniecznego dla niej i rodziny (por. np. postanowienie NSA z 22 grudnia 2004 r., OZ 866/2004 niepublikowane, J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania z budżetu państwa i powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście niemożliwe (por. postanowienie NSA z 24 października 2007 r., II FZ 426/07, niepublikowane).
Zdaniem Sądu przedstawione wyżej okoliczności dają podstawę do przyjęcia, iż strona nie wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Stąd też przedmiotowy wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.
W tym stanie rzeczy na mocy art. 246 § 1 pkt 2 cyt. ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku