VIII SA/Wa 425/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-06-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Artur Kot /przewodniczący/
Marek Wroczyński
Włodzimierz Kowalczyk /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot, Sędziowie Sędzia WSA Marek Wroczyński, Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk /sprawozdawca/, Protokolant Dominika Jeromin, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. W. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku