I SA/Wa 1013/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-07-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Daniela Kozłowska
Elżbieta Sobielarska /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Tarnowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) Sędziowie: WSA Daniela Kozłowska WSA Maria Tarnowska Protokolant Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta G. – wykonującego zadania starosty na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku