II SA/Bd 865/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy w całości
Sędziowie:
Michał Kujawa /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie […] Inspektora Nadzoru Budowlanego w […] z dnia […] lipca 2009r., nr […] w przedmiocie wydania odpisu postanowienia postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym.
Uzasadnienie: W dniu 3 listopada 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) J. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym tj.: zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Konieczność przyznania prawa pomocy skarżąca uzasadniła trudną sytuacją finansową. Jest matką samotnie wychowującą dziecko – lat 12. Utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 551,80 zł miesięcznie oraz alimentów na dziecko w wysokości 350,00 zł. Zamieszkuje w domu o powierzchni 120 m2. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Ponadto w uzasadnieniu podała, że spłaca raty kredytu hipotecznego w kwocie 450 zł miesięcznie.
Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:
Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy polega na tym, iż strona (w tym również uczestnik postępowania) zostaje zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych oraz uzyskuje uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia jego wynagrodzenia i wydatków ( art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.)
Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.
W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, jak i ustanowienia pełnomocnika bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż uzyskuje ona niewielki i okresowy dochód w postaci zasiłku dla bezrobotnych oraz alimenty na rzecz syna w łącznej wysokości 901,80 zł miesięcznie, a więc skarżąca albo nie miałaby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania albo nie miałaby wystarczających środków na swe utrzymanie.
Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącą od kosztów sądowych oraz ustanowić adwokata.

Uzasadnienie wyroku